วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

นักเรียนรับโล่และประกาศเกียรติคุณ ที่ชนะการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติระดับประถมศึกษา

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบโล่และประกาศเกียรติคุณแก่นักเรียนสังกัด สพฐ. ที่ชนะการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติระดับประถมศึกษา (Wizard Mathematics International Competition 2009) ณ ประเทศอินเดีย และ นักเรียนที่ชนะการแข่งขันหุ่นยนต์ (Inter City Robotic Olympiad 2009) จากฮ่องกง เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ที่ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศธ. กล่าวแสดงความยินดีกับคณะนักเรียนที่เป็นตัวแทนประเทศไทย ซึ่งได้รับรางวัลจากการแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ นับว่าเป็นเกียรติประวัติแก่นักเรียน ครอบครัว โรงเรียน และกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งประเทศไทยของเรา ซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของทุกฝ่าย รางวัลที่ได้รับถือว่าเป็นรางวัลที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง ดูตัวเลขการที่ไปแข่งขันหุ่นยนต์ได้รางวัลคิดเป็นร้อยละ ๙o.๓๒ กล่าวคือได้รางวัลเกือบทั้งหมด จำนวนรางวัลที่ได้รับ ๒๘ รางวัล แบ่งเป็นรางวัลที่ ๑ จำนวน ๙ รางวัล รางวัลที่ ๒ จำนวน ๑o รางวัล รางวัลที่ ๓ จำนวน ๕ รางวัล รางวัลที่ ๔ จำนวน ๔ รางวัล ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับนักเรียนที่ไปแข่งการแข่งคณิตศาสตร์นานาชาติระดับประถมศึกษาที่อินเดีย ปรากฏว่าได้รับรางวัลถึง ๓๒ เหรียญ แบ่งเป็นเหรียญทอง ๒ เหรียญ เหรียญเงิน ๑o เหรียญ เหรียญทองแดง ๔ เหรียญ ในประเภทบุคคล ส่วนประเภททีมได้เหรียญเงินอีก ๔ ทีม รวม ๑๖ เหรียญ

รมว.ศธ. ขอให้ทุกคนได้พัฒนาตนเองไปอย่างต่อเนื่อง หลังจากได้รับรางวัลแล้วก็คิดว่าทุกคนจะได้มีโอกาสในการตั้งใจ ฝึกฝน ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญทั้งในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ซึ่งรวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นในแนวทางที่พวกเราถนัดเพื่อเติบโตขึ้นจะได้นำความรู้ทั้งหมดมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับครอบครัว ตนเอง สังคม และประเทศชาติ อันเป็นที่รักยิ่งของเราต่อไปในอนาคต ความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่าย

จึงขอแสดงความชื่นชมในความวิริยะ อุตสาหะของคณะผู้แทนประเทศไทย ของนักเรียนผู้ปกครอง ครูอาจารย์ สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง