วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

ครม.เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูง ศธ.

ศึกษาธิการ - นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ได้เห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๘ ราย ดังนี้

 • นายชินภัทร ภูมิรัตน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายพรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

 • นายวินัย รอดจ่าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • รศ.นพ.กำจร ตติยกวี หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 • นางสุทธศรี วงษ์สมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นรองเลขาธิการสภาการศึกษา

 • นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

 • ไม่มีความคิดเห็น:

  .

  .
  .

  บทความที่ได้รับความนิยม

  สนทนา

  ฟังเพลง