วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดทั้ง ๑๒ กลุ่มจังหวัด

รมว.ศธ.กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดทั้ง ๑๒ กลุ่มจังหวัด ซึ่งกำหนดใช้ในปี ๒๕๕๓-๒๕๕๖ เพื่อให้แผนทั้งหมดสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล นโยบายกระทรวง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการ การปฏิรูปการศึกษารอบสอง รวมทั้งนโยบาย ๓ดี ๔ ใหม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่า ร่างแผนฯ ที่นำเสนอในครั้งนี้ ยังต้องไปปรับแก้ทั้งด้านบริบท กิจกรรม และตัวชี้วัด ทั้งระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกัน และไม่ขัดแย้งกันเอง โดยเฉพาะตัวเลขเป้าหมายการดำเนินการ จะต้องเป็นจริงและปฏิบัติได้ ทั้งนี้แผนดังกล่าวถือเป็นแผนแม่บทในการจัดการศึกษาของประเทศ ดังนั้นผู้ตรวจราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องให้ความสำคัญและใช้เวลาการจัดทำแผนนี้ให้มากที่สุด โดยให้นำกลับมาเสนอที่ประชุมพิจารณาครั้งต่อไปในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายนนี้

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยได้ให้กลับไปพิจารณาให้เกิดความรอบคอบว่า ใครจะเป็นตัวขับเคลื่อนแผนฯ ในระดับจังหวัด เพราะแต่ละจังหวัดนั้น ต่างมีสถานศึกษาและองค์กรที่เกี่ยวข้องต่างๆ หลายสังกัด นอกจากนี้ ในการประเมินผลงานควรจะมีอย่างน้อยทุกไตรมาสหรือไม่ รวมทั้งจะต้องคำนึงระยะเวลารายงานการปฏิบัติงานในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าจะต้องรายงานไปที่หน่วยงานใด.

1 ความคิดเห็น:

สพท.กจ.4 กล่าวว่า...

เรื่องแผนกลุ่มจังหวัด ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขต ๒,๓,๔ ..... จะต้องดำเนินการอย่างไร ไม่ชัดเจน ใครมีข้อเสนอแนะ ช่วยแนะนำหน่อย ทำไม่ถูก เช่น ต้องทำร่วมกันหน่วยงานในระดับอำเภอในพื้นที่หรือไม่ หรือทำในส่วนพัฒนาการศึกษาอย่างเดียว

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง