วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

การจัดตั้งสถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติ

รมว.ศธ. กล่าวว่า ได้มีการพิจารณาเรื่อง การจัดตั้งสถาบันคุรุศึกษาแห่งชาติ ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบให้จัดตั้งในรูปแบบคณะกรรมการคุรุศึกษาแห่งชาติ โดยเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในปัจจุบันมาบูรณาการใช้ประโยชน์ให้เกิดผลคุ้มค่าเป็นหลัก ซึ่งได้มอบให้สภาการศึกษาประมวลรวบรวม แล้วยกร่างหรือสรุปนำมาเสนอที่ประชุม ในส่วนขององค์ประกอบ อำนาจ หน้าที่ และส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างนี้งานจะยังคงดำเนินต่อไป โดยเฉพาะงานทางด้านนโยบายที่ได้มอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวกับการผลิตและการพัฒนาครู มีความคืบหน้าอยู่หลายเรื่อง เช่น เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการผลิตครู และครูของครู ในอนาคตว่าเราต้องผลิตครู และครูของครู เป็นจำนวนเท่าไรภายในกรอบ ๕-๑o ปี ข้างหน้า และผลิตในสาขาวิชาใดจำนวนเท่าไร ซึ่งได้มีข้อตกลงกันแล้วระหว่างสถาบันต่างๆ ที่มาร่วมประชุมจากคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ ๗๑ สถาบันทั่วประเทศ ซึ่งทุกคณะจะรับไปปฏิบัติว่าจะผลิตจำนวนเท่าไร

รมว.ศธ.กล่าวเพิ่มเติมว่า เรื่องของการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานแผนการผลิตครู และครูของครูนั้นก็จะใช้ TQF ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นหลักในการควบคุมคุณภาพ มาตรฐาน โดยได้เร่งรัด สกอ.ให้เร่งทำ TQF หรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาของสาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ให้เสร็จก่อน ซึ่งขณะนี้ต้นร่างเสร็จแล้วและจะได้นำไปประกาศใช้ต่อไปนี้การผลิตครู และครูของครูในมหาวิทยาลัยต่างๆ ก็จะมีมาตรฐาน คุณภาพตามที่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาได้กำหนดไว้ นอกจากนั้น ได้เร่งรัดคุรุสภาให้ทำหน้าที่ให้ครบถ้วนตามกฎหมายที่ได้ให้อำนาจไว้มากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาคุรุสภาจะเน้นการออกใบอนุญาต แต่ยังขาดความเข้มข้นในการดำเนินการในเรื่องของจรรยาบรรณ และในเรื่องของการลงโทษ ส่วนในเรื่องของครูพันธุ์ใหม่ต้นร่างเสร็จแล้ว อยู่ในขั้นตอนที่จะนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ผ่านความเห็นชอบ

ภารกิจหลักสำคัญของคณะกรรมการคุรุศึกษาแห่งชาติที่จะจัดตั้งขึ้นนั้น ก็จะเกี่ยวข้องกับการพัฒนาวิชาชีพครู ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่จะต้องไปดูด้วยว่าจะทำอย่างไรให้เกิดผลเป็นรูปธรรมรวมทั้งภารกิจอื่นๆ ที่สภาการศึกษาจะไปพิจารณาจัดทำต้นร่างเพื่อเสนอเข้าสู่ที่ประชุมได้พิจารณาต่อไปอีกครั้งหนึ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง