วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

การพัฒนาก่อนแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ปีที่ 32 ฉบับที่ 11559 มติชนรายวัน

คอลัมน์ สถานี ก.ค.ศ.

โดย ดร.สงบ อินทรมณี ผอ.ภารกิจเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ

ก.ค.ศ.ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1.หลักเกณฑ์นี้เป็นการพัฒนาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อให้ผู้ผ่านการพัฒนามีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ ความเป็นผู้นำ มีพฤติกรรมที่เหมาะสม ให้มีความพร้อมในการดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา และสามารถพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

2.ระยะเวลาการพัฒนาไม่น้อยกว่า 180 ชั่วโมง โดยกรอบการพัฒนากำหนดไว้ 2 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะผู้อำนวยการสถานศึกษา (ไม่น้อยกว่า 162 ชั่วโมง) มีขอบข่ายการพัฒนา ประกอบด้วย คุณลักษณะผู้อำนวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์ ภาวะผู้นำทางวิชาการและการบริหารจัดการในสถานศึกษา

ส่วนที่ 2 การจัดทำและนำเสนอผลงาน (ไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง) ซึ่งผู้เข้ารับการพัฒนาจะต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลการเรียนรู้จากการพัฒนาสมรรถนะของผู้อำนวยการสถานศึกษาแล้วนำเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

3.การประเมินผู้ผ่านการพัฒนาต้องมีระยะเวลาเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และผ่านเกณฑ์การประเมินผลระหว่างการพัฒนา และเมื่อสิ้นสุดการพัฒนาแต่ละส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

4.สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือส่วนราชการต้นสังกัด กับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนา โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงานอื่น จัดทำรายละเอียดหลักสูตรเสนอ ก.ค.ศ.เพื่อทราบ แล้วดำเนินการพัฒนาและรายงานผลการพัฒนาให้ ก.ค.ศ.ทราบ ซึ่งจะต้องดำเนินการให้ได้มาตรฐานทั้งในด้านการบริหารจัดการวิทยากรและวิทยากรพี่เลี้ยง ตลอดจนสื่อและนวัตกรรมการพัฒนา

ทั้งนี้ จากกรณีหารือมายัง ก.ค.ศ. สำหรับผู้ผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาฯ (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ.0206.2/ว 22 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548) นั้น ขอเรียนว่าสามารถนำวุฒิบัตรผ่านการพัฒนามาใช้ในการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาได้

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง