วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ยุทธศาสตร์การสอบภาคข. ผู้บริหารสถานศึกษา

หลักสูตรการสอบภาค ข.

ภาคเช้า ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 100 คะแนน

1. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 และฉบับแก้ไข 2545

2. พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 2546

3. พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 2546

4. พรบ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 2547 และฉบับแก้ไข 2551

5. พรบ.เงินเดือน วิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูฯ2547

6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ภาคบ่าย ความรอบรู้ทั่วไป 100 คะแนน

1. นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน และวาระแห่งชาติ

2. แผนปฏิบัติราชการกระทรวงศึกษาธิการและส่วนราชการที่สังกัด

3. พลวัตทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง

4. การบริหารยุคใหม่ และการบริหารความเปลี่ยนแปลง

5. การพัฒนาระบบราชการ

วิเคราะห์ ภาคเช้า แนวข้อสอบกฎหมายเป็นเนื้อหาค่อนข้างแน่นอนตายตัว ประเด็นออกข้อสอบมีดังนี้

1. ด้านความจำตัวเลขต่างๆ เช่น วันที่บังคับใช้ จำนวนมาตรา จำนวนวันเวลาที่ดำรงตำแหน่ง อายุของคณะกรรมการต่างๆ จำนวนกรรมการต่างๆ จำนวนเงินค่าปรับ จำนวนวันเวลาที่กำหนดโทษ จำนวนวันเวลาที่ดำเนินการ เช่น การอุทธรณ์วินัยร้ายแรง กี่วัน

2. ด้านความจำในความหมายของคำในมาตราต่างๆ เช่น การศึกษาตลอดชีวิต หมายถึงอะไร

3. ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น ใครแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา

ภาคบ่าย แนวข้อสอบหลักๆ คือ ความรู้ด้านแผนต่างๆ เช่น กลยุทธ์สพฐ.ปี 2553 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และความรอบรู้ทั่วไป ซึ่งแต่ละสพท.ออกข้อสอบหลากหลายมาก บางครั้งไม่ตรงหลักสูตร ดังนั้น

เช้า บ่าย ผล

60 60 สอบผ่าน

70 50 สอบผ่าน

80 40 สอบผ่าน

90 30 สอบผ่าน

จะเห็นได้ว่า วิชาภาคเช้าด้านกฎหมาย หากผู้เข้าสอบมีความรู้ความเข้าใจ และแม่นในกฎหมาย

จะเป็นฐานคะแนนช่วยสำหรับการสอบภาคบ่ายได้เป็นอย่างดีครับ

ขอให้ทุกท่านโชคดี สอบผ่านครับ

Mr.JO

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง