วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2553

การเบิกจ่ายเงินตามมาตรการประหยัดค่าใช้จ่ายตามมติคณะรัฐมนตรี 24 พ.ย.2552

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการจัดงาน ( ใช้ทุกระดับการฝึกอบรม )
1.1 ค่าอาหาร 1 มื้อ สถานที่ราชการ มื้อละไม่เกิน 150 บาท/คน สถานที่เอกชนไม่เกิน 350 บาท/คน
1.2 ค่าอาหาร 2 มื้อ สถานที่ราชการ มื้อละไม่เกิน 150 บาท/คน สถานที่เอกชนไม่เกิน 550 บาท/คน
1.3 ค่าอาหาร 3 มื้อ สถานที่ราชการ มื้อละไม่เกิน 150 บาท/คน สถานที่เอกชนไม่เกิน 750 บาท/คน
1.4 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สถานที่ราชการ มื้อละไม่เกิน 25 บาท/คน เอกชน 25 บาท
2. การเบิกจ่ายค่าพาหนะโดยเครื่องบิน
2.1 ข้าราชการระดับ 8-9 โดยสารเครื่องบินชั้นประหยัด
2.2 ข้าราชการระดับ 6-7 โดยสารเครื่องบินสายการบินต้นทุนต่ำ( Low Cost ) หรือชั้นประหยัดอัตรา Fix Flight Fix Cost
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ( ใช้กับสถานที่ราชการและเอกชน )
3.1 ค่าอาหาร ไม่เกิน 80 บาท/คน/มื้อ
3.2 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ไม่เกิน 25 บาท/คน/มื้อ

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง