วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2553

การรับนักเรียน โรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ปีการศึกษา 2553

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.สมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้ทำหนังสือแจ้ง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศให้ประชาสัมพันธ์แผนการรับนักเรียนปีการศึกษา 2553 ในภาพรวมและรายโรงเรียนโดยในส่วนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสูง ปีการศึกษา 2553 ในพื้นที่ สพท.กรุงเทพมหานคร เขต 1 ได้แก่ รร.ไตรมิตรวิทยาลัย ม.1 รับ 236 คน ม.4 รับ 200 คน รร.เทพศิรินทร์ ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 480 คน รร.นนทรี วิทยา ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 320 คน รร.เบญจมราชาลัย ม.1 รับ 320 คน ม.4 รับ 316 คน รร.ปทุมคงคา ม.1 รับ 472 คน ม.4 รับ 316 คน รร.พระโขนงพิทยาลัย ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 360 คน รร.มัธยมวัดธาตุทอง ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 240 คน รร.มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ ม.1 รับ 320 คน ม.4 รับ 280 คน รร.ยานนาเวศวิทยาคม ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 320 คน รร.โยธินบูรณะ ม.1 รับ 425 คน ม.4 รับ 560 คน รร.ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 280 คน รร.ราชวินิตมัธยม ม.1 รับ 360 คน ม.4 รับ 360 คน รร.วชิรธรรมสาธิต ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 320 คน รร.วัดราชบพิธ ม.1 รับ 392 คน ม.4 รับ 320 คน รร.วัดสุทธิวราราม ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 480 คน รร.ศรีอยุธยา ม.1 รับ 464 คน ม.4 รับ 400 คน รร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.1 รับ 308 คน ม.4 รับ 392 คน รร.สตรีวิทยา ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 560 คน รร.สตรีศรีสุริโยทัย ม.1 รับ 346 คน ม.4 รับ 320 คน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ม.1 รับ 384 คน ม.4 รับ 452 คน รร.สันติราษฎร์วิทยาลัย ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 360 คน รร.สามเสนวิทยาลัย ม.1 รับ 372 คน ม.4 รับ 522 คน รร.สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ ม.1 รับ 460 คน ม.4 รับ 480 คน รร.สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ม.1 รับ 320 คน ม.4 รับ 400 คน รร.สิริรัตนาธร ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 280 คน รร.สุรศักดิ์มนตรี ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 560 คน

สพท.กทม.เขต 2 รร.จันทร์หุ่นบำเพ็ญ ม.1 รับ 320 คน ม.4 รับ 200 คน รร.ดอนเมืองจาตุรจินดา ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 240 คน รร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง ม.1 รับ 600 คน ม.4 รับ 400 คน รร. เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 รับ 472 คน ม.4 รับ 476 คน รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ม.1 รับ 556 คน ม.4 รับ 720 คน รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ม.1 รับ 430 คน ม.4 รับ 400 คน รร.เทพลีลา ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 280 คน รร.เทพศิรินทร์ร่มเกล้า ม.1 รับ 596 คน ม.4 รับ 400 คน รร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ม.1 รับ 530 คน ม.4 รับ 420 คน รร.นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ม.1 รับ 460 คน ม.4 รับ 390 คน รร.นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย ม.1 รับ 556 คน ม.4 รับ 316 คน รร.นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา 2 ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 320 คน รร.นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร ม.1 รับ 520 คน ม.4 รับ 320 คน รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ม.1 รับ 552 คน ม.4 รับ 630 คน รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 ม.1 รับ 612 คน ม.4 รับ 560 คน รร.บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 4 ม.1 รับ 320 คน ม.4 รับ 240 คน รร.บางกะปิ ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 480 คน รร.พรตพิทยพยัต ม.1 รับ 560 คน ม.4 รับ 360 คน รร.มัธยมวัดบึงทองหลาง ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 240 คน รร.มัธยมวัดหนองจอก ม.1 รับ 560 คน ม.4 รับ 280 คน รร.รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน ม.1 รับ 440 คน ม.4 รับ 280 คน รร.รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 240 คน รร.ราชดำริ ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 400 คน รร.ราชวินิตบางเขน ม.1 รับ 520 คน ม.4 รับ 360 คน รร.ฤทธิยะวรรณาลัย ม.1 รับ 596 คน ม.4 รับ 596 คน รร.ฤทธิยะวรรณาลัย 2 ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 240 คน รร.ลาดปลาเค้าพิทยาคม ม.1 รับ 560 คน ม.4 รับ 280 คน รร.ศรีพฤฒา ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 400 คน รร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ ม.1 รับ 680 คน ม.4 รับ 400 คน รร.สตรีวิทยา 2 ม.1 รับ 460 คน ม.4 รับ 720 คน รร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ม.1 รับ 360 คน ม.4 รับ 320 คน รร.สารวิทยา ม.1 รับ 582 คน ม.4 รับ 480 คน รร.สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 320 คน รร.สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 240 คน รร.หอวัง ม.1 รับ 440 คน ม.4 รับ 630 คน

สพท.กทม.เขต 3 รร.จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม ม.1 รับ 556 คน ม.4 รับ 360 คน รร.ชิโนรสวิทยาลัย ม.1 รับ 396 คน ม.4 รับ 392 คน รร.ทวีธาภิเศก ม.1 รับ 472 คน ม.4 รับ 390 คน รร.ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ม.1 รับ 320 คน ม.4 รับ 160 คน รร.นวมิน ทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล ม.1 รับ 312 คน ม.4 รับ 320 คน รร.บางปะกอกวิทยาคม ม.1 รับ 392 คน ม.4 รับ 440 คน รร.บางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมป์” ม.1 รับ 240 คน ม.4 รับ 160 คน รร.ปัญญาวรคุณ ม.1 รับ 512 คน ม.4 รับ 276 คน รร.โพธิสารพิทยากร ม.1 รับ 300 คน ม.4 รับ 380 คน รร.มหรรณพาราม ม.1 รับ 320 คน ม.4 รับ 160 คน รร.มัธยมวัดดุสิตาราม ม.1 รับ 392 คน ม.4 รับ 316 คน รร.มัธยมวัดนายโรง ม.1 รับ 200 คน ม.4 รับ 200 คน รร.มัธยมวัดสิงห์ ม.1 รับ 532 คน ม.4 รับ 386 คน รร.มัธยมวัดหนองแขม ม.1 รับ 472 คน ม.4 รับ 396 คน รร.รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 400 คน รร.ราชวินิตบางแคปานขำ ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 200 คน รร.ฤทธิณรงค์รอน ม.1 รับ 320 คน ม.4 รับ 120 คน รร.วัดนวลนรดิศ ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 400 คน รร.วัดพุทธบูชา ม.1 รับ 360 คน ม.4 รับ 280 คน รร.วัดราชโอรส ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 320 คน รร.วัดอินทาราม ม.1 รับ 400 คน ม.4 รับ 160 คน รร.ศึกษานารี ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 440 คน รร.ศึกษานารีวิทยา ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 320 คน รร.สตรีวัดระฆัง ม.1 รับ 320 คน ม.4 รับ 320 คน รร.สตรีวัดอัปสรสวรรค์ ม.1 รับ 392 คน ม.4 รับ 320 คน รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี ม.1 รับ 160 คน ไม่มี ม.ปลาย รร. สุวรรณารามวิทยาคม ม.1 รับ 472 คน ม.4 รับ 240 คน รร.อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ม.1 รับ 480 คน ม.4 รับ 280 คน.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง