วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2553

ชินวรณ์ชูธงเข็นปฏิรูปศึกษารอบ2

เมื่อเวลา 07.19 น. วันที่ 19 ม.ค. ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ ได้เดินทางเข้ารับตำแหน่ง รมว.ศธ.เป็นวันแรก โดยมีนายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ พร้อมด้วย น.ส.นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รมช.ศธ. และผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการ ศธ.ให้การต้อนรับ โดยนายชินวรณ์ กล่าวว่า ตนได้เข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และได้น้อมรับกระแสพระราชดำรัสในเรื่องของการทำงานตามหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น และซื่อสัตย์สุจริต เพื่อความสำเร็จของประเทศชาติและประชาชน ดังนั้นเมื่อตนเข้ารับตำแหน่งตนจะไม่แต่งตั้งเลขานุการ รมว.ศธ. และที่ปรึกษา หรือโยกย้ายข้าราชการใด ๆ ทั้งสิ้น แต่จะขอใช้ผู้บริหารทั้ง 5 องค์กรหลักให้เกิด ประโยชน์สูงสุด ส่วน รมช.ศธ.ก็จะให้ปฏิบัติงานเดิมไปก่อน

“ผมเป็นครู เมื่อครูมีโอกาสเป็น รมว.ศธ.ก็ขอให้ครูทั้งหลายช่วยผมขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองให้ประสบผลสำเร็จ โดยผมเป็น ส.ส.คนเดียวที่อภิปราย รมว.ศธ.ถึง 3 คน ในประเด็นการปฏิรูปการศึกษาล้มเหลว จึงเป็นบทเรียนสำคัญที่ผมได้มาจากการอภิปรายคนอื่นเพื่อไม่ให้ผมถูกอภิปราย ซึ่งท่านทั้งหลายต้องสรุปบทเรียนและ เดินไปข้างหน้ากับผม โดยต้องชูธงและพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า จะจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดชีวิตและเน้นคุณภาพผู้เรียน” นายชินวรณ์กล่าวและว่า ส่วนโครงสร้าง ศธ.นั้น ครู อาจารย์ไม่ต้องพูดถึง ตนจะดูแลเองว่าส่วนไหนที่จะเติมเต็มอย่างไรให้สมบูรณ์ แต่ขอให้พูดให้ดังเป็นเสียงเดียวกันเรื่องคุณภาพผู้เรียน เพื่อให้เราได้เห็นพลเมืองที่เก่ง ดี และมีความสุข ภายใน 10 ปีข้างหน้า

นายชินวรณ์ กล่าวต่อไปว่า คำว่าคุณภาพต้องมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน เริ่มจากเด็กเล็กต้องเน้นการพัฒนาสมองของเด็กไทยอย่างจริงจัง โดยมีเครือข่ายที่จะมาร่วมกับศธ.เต็มพื้นที่ ระดับประถมศึกษา ต้องเน้นอ่านออกเขียนได้ ทำเลขเป็น มีความกตัญญูกตเวที และรับผิดชอบ ระดับมัธยมศึกษา เด็กต้องอ่านออกเขียนได้ทำเลขเป็น เน้นสองภาษา เน้นไอซีที เพื่อให้ทันกับโลกยุคใหม่ และต้องมีความเป็นพลเมืองดี ซึ่งตนอยากเห็นการศึกษาระดับนี้สร้างสังคมประชาธิปไตย คือ เคารพซึ่งกันและกัน รู้จักแบ่งงานกันทำ เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน ใช้วิธีการแห่งปัญญาในการแก้ปัญหา

รมว.ศธ.กล่าวว่า ส่วนระดับอาชีวศึกษา ต้องเป็นการจัดการศึกษา เพื่อสร้างฝีมือแรงงานให้แก่ประเทศอย่างแท้จริง มีตัวเลขที่เป็นแผนกำลังคนภาครัฐ ต้องมีหน่วยที่จะวัดคุณภาพของผู้เรียน และให้ค่าตอบแทนตามคุณภาพ ซึ่งจะต้องทำให้เกิดขึ้นในยุคนี้ ขณะที่ระดับอุดมศึกษา ต้องมีจุดเน้นเป็นการศึกษาเพื่อการมีงานทำและเพื่อพัฒนา อาชีพของคนที่มีงานทำแล้วให้มีศักยภาพในการแข่งขัน และมีศักยภาพสร้างเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ และแน่นอนที่สุดโลกอนาคตต้องเน้นการศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งตนอยากเห็น กศน.ตำบลเป็นแหล่งเรียนรู้ราคาถูกสำหรับประชาชน มีอินเทอร์เน็ตที่สามารถสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ได้ทันที

จากนั้นเวลา 15.30 น. นายชินวรณ์ กล่าวภายหลังการหารือกับผู้บริหารระดับสูงของ ศธ.ว่า ตนจะเชิญผู้บริหารศธ.มาหารืออีกครั้งในวันที่ 20 ม.ค.นี้ เพื่อประกาศเป็นนโยบายกระทรวงไม่ใช่นโยบายของรัฐมนตรี ซึ่งในเบื้องต้นได้ข้อสรุปว่าหลังจากนี้ 2 เดือน จะมีการทำสมัชชาปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยมีภาคีเครือข่ายที่ประกอบด้วยภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ ประชาชน ผู้ประกอบการ และหน่วยงานต่าง ๆ และจะเชิญนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นผู้ถือธงนำในเรื่องนี้.

ที่มา นสพ.เดลินิวส์ วันพุธ ที่ 20 มกราคม 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง