วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2553

ครูผู้มีอุดมการณ์-ทุ่มเทเสียสละ 4 คน 4 ภาค

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดโครงการ “ ตามรอยเกียรติยศครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู ” ขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2550 เพื่อเป็นการยกย่องให้ครู มีความเป็นครูด้วยจิตวิญญาณ ทั้งปฏิบัติตนและปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมและสร้างค่านิยมให้สังคมยอมรับและเพื่อผลักดันให้ครูมีกระบวนทัศน์ใหม่ ใฝ่รู้และรู้คิดได้อย่างรวดเร็ว ดำเนินงานประสบความสำเร็จและพัฒนาการศึกษาของประเทศในสภาพของชุมชน สังคมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีความยากลำบาก มีภัยคุกคามทางสังคม ความมั่นคงของชาติ ซึ่งได้มอบให้กับ ครูจูหลิง ปงกันมูล เป็นรายแรก ในปี 2550 เป็นต้นมา

สำหรับปี 2553 นี้ สพฐ.ได้ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครูหรือผู้ทำหน้าที่ครู ทั้งภาคราชการ และเอกชนที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่มีชุมชนและสังคมที่มีความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรม มีปัญหา ภัยสังคมหรือความมั่นคงของประเทศ มีความเสี่ยง ต่อการปฏิบัติงานและเป็นผู้ทุ่มเท เสียสละเพื่อช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศภาคละหนึ่งคนรวมทั้งหมดสี่คน ได้แก่

นายวิรัตน์ จันทร์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดอัมพวนาราม จ.ปัตตานี
นางเรียม สิงห์ทร ครูโรงเรียนบ้านขอบด้ง จ.เชียงใหม่
นางสาวสายหยุด ห้าวเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งหวาย จ.กาญจนบุรี และ
นายโกวิท บุญเฉลียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) จ.อุบลราชธานี

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง