วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2553

แนวทางการบริหารงานบุคคล

การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

ครั้งที่ 6/2552

ระหว่างวันที่ 28 – 29 ธันวาคม 2552

ณ โรงแรมปริ้นซ์พาเลซ มหานาค กทม.

นายเสน่ห์ ขาวโต รองเลขาธิการ กพฐ.

การบริหารงานบุคคลในช่วงที่ผ่านมาและต้องดำเนินการ คือ เรื่องเกี่ยวกับองค์คณะ อกคศ. และเรื่องอื่น ๆ ที่จะแจ้งเพื่อทราบคร่าว ๆ ดังนี้

การรายงานโครงการ SP2

1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้รายงานทุกวันที่ 20 ของเดือนเกี่ยวกับโครงการ SP2 ตามแบบฟอร์มที่จัดให้

2. โครงการคืนครูให้กับนักเรียน มีปัญหาเพียง 8 เขต เป็นเรื่องงบประมาณที่จัดไปมีขาดเกินบ้าง ขอให้ช่วยกันแก้ปัญหาไปก่อน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทำเรื่องขอปรับงบประมาณไปแล้ว

3. การใช้ตำแหน่งว่าง ครู early retire ให้คำนึงถึงเม็ดเงินด้วย ต้องระวัง จะไม่มีเงินจ่ายภายหลัง คำนวณให้ดีด้วย แต่หากใช้ย้ายในเขตไม่เป็นไร แต่ถ้าย้ายข้ามเขตต้องแจ้งต้นสังกัดด้วยเพื่อทราบเม็ดเงินและใช้ได้ถูกต้อง หากผิดพลาดก็ต้องรับผิดชอบ

4. วินัยแพ่งและอาญา ถ้าเป็นวินัยของผู้บริหาร/บุคลากรในบังคับบัญชา เป็นอำนาจที่เขตต้องดูอย่างระมัดระวัง เพราะถ้าทำไม่ถูกต้องจะเกิดการฟ้องร้อง และผลเสียเกิดที่ผู้สั่ง จึงต้องศึกษาวินัยร้ายแรง ไม่ร้ายแรง มีขั้นตอนต้องทำตาม อย่าข้ามขั้นตอน เช่น สืบส่วนก่อนสอบสวน และดูให้ครอบคลุม ให้ผู้ถูกล่าวหาได้ชี้แจงเต็มที่ก่อน เมื่อพิจารณาแล้ว ดูระดับโทษตามที่ กคศ.กำหนด และพิจารณาระดับโทษให้ถูก มิฉะนั้นถ้าพิจารณาผิดบ่อยจะเป็นจุดอ่อน หรือถูกมองว่าไม่มีศักยภาพพอ เพราะเมื่อรายงานวินัยไม่ร้ายแรงมาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงซึ่งปรับแก้ไขได้ แต่ระดับโทษเป็นเรื่องสำคัญ สั่งแล้วก็ต้องเสนอ กคศ. เมื่อ กคศ.พิจารณาแล้วแก้ไขจะยุ่งยากมาก ต้องไปดำเนินการใหม่ ทางแพ่ง ต้องดูว่าทรัพย์สินราชการเสียหายไม่ได้ ถ้าเสียหายต้องมีการชดใช้หรือทดแทนให้คุ้มกับที่เสียหายไปแต่น้อยกว่าไม่ได้ เราอาจถูกเรียกภายหลัง และขอให้ดูว่าถ้าเป็นข้าราชการปฏิบัติโดยไม่เจตนาหรือประมาท ก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนก่อนตาม พ.ร.บ.การละเมิดอันเกิดจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ถ้าจงใจทำก็ไปไล่เบี้ยภายหลัง ส่วนเจ้าหน้าที่การเงิน ต้องดูด้วยว่าเงินขาดบัญชีเพราะอะไร ต้องรับผิดชอบด้วย จึงต้องวางระบบการจ่ายเงินให้ดี มีข้อควรระวังมาก เพราะมีระเบียบอยู่ อย่าไว้ใจเจ้าหน้าที่การเงินมากนัก เพราะอาจมีกลเม็ดในการเบิกเงินธนาคารมาเข้าบัญชีคนอื่น เรื่องอาญา โดยเฉพาะมาตรา 157 เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่ ต้องระวัง ต้องปฏิบัติให้ถูกโดยดูกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และทำความเข้าใจให้ชัด อย่าใช้ความรู้สึก บางเรื่องมีขั้นตอนวิธีปฏิบัติก็ต้องทำตามขั้นตอน เป็นเรื่องที่ถูกฟ้องร้องง่ายมาก โดยเฉพาะศาลปกครองเป็นฐานไปฟ้องศาลอาญาต่อ โดยเฉพาะการบริหารบุคคล มีหลักในการตัดสินใจที่ไม่ใช้ความรู้สึก เช่น การย้ายผู้บริหารต้องขอความเห็นกรรมการสถานศึกษาประกอบการพิจารณาก่อน ก็ต้องขอความเห็น แม้จะไม่ต้องการก็ต้องทำเพราะเรากำหนดไว้ แต่บางเรื่องเข้าหลักเกณฑ์ก็ต้องดูเหตุผลในการพิจารณาว่าคืออะไร ไม่ใช้คำว่า เหมาะสมอย่างเดียว แต่ต้องอธิบายว่าเหมาะอย่างไร หรือเพื่อประโยชน์ราชการอะไร ต้องมีปรากฏอยู่

5. การพัฒนาครู โอนเงินไปให้บางเขตแล้วอย่าเพิ่งใช้ นอกจากการมาอบรมที่รัฐสภา เพราะโครงการใหญ่ยังไม่ได้กำหนดทิศทางปฏิบัติ ใช้ได้เมื่อไร อย่างไร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะแจ้งภายหลัง

6. อกคศ. ฝากดูเรื่องการเลือกผู้แทนฝ่ายต่าง ๆ ทำให้ดี เพราะมีเรื่องร้องเรียนอยู่ อาจต้องรับรองก่อนแล้วค่อยดำเนินการภายหลัง วันนี้จะมีการประชุม อกคศ.สพฐ.ชุดใหม่ ซึ่งชุดเก่าจะหมดอายุไป แต่ อกคศ.เขตเก่ายังไม่หมดอายุ เพราะ อกคศ.ใหม่ยังขาดผู้ทรงคุณวุฒิ ถ้าไม่มีปัญหาใด ก็จะทำให้ท่านได้เลือกผู้แทนให้ครบได้ ฝากเลือกคนดี เข้ามา แต่ด้วยวิธีใดก็แล้วแต่ หากไม่ได้คนดีก็จะเหนื่อยและมีปัญหายุ่งยาก อย่างที่เคย ประสบมา เมื่อได้มาแล้วหน้าที่ของ อกคศ.มีอะไร ท่านต้องศึกษาให้ดี มิใช่ทำแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเรื่อง มีกำหนดไว้ในแต่ละเรื่องไม่เหมือนกัน เช่น การย้ายผู้บริหาร ไม่ใช่เป็นอำนาจของ อกคศ.ทั้งหมด มีการกำหนดไว้ว่าใครมีอำนาจในขั้นตอนไหนบ้าง ต้องดูว่าเป็นอำนาจของผู้อำนวยการหรือของสำนักงาน ถ้าเป็นอำนาจของผู้อำนวยการก็ตัดสินใจได้เอง แต่ถ้าเป็นอำนาจของสำนักงานจะมีขั้นตอนอีกว่าต้องผ่าน องค์คณะใดของสำนักงาน แต่ละเรื่องต้องผ่านองค์คณะใดก่อน จึงถึงตัวผู้อำนวยการ จึงต้องอธิบายสิ่งเหล่านี้ให้ อกคศ.ทราบด้วย นอกจากนั้นบางเรื่องให้เห็นชอบอย่างเดียว บางเรื่องพิจารณาอย่างเดียว บางเรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบ มีความแตกต่างกันในแต่ละเรื่อง การปฏิบัติหน้าที่ขององค์คณะบุคคลถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ ดังนั้นต้องรับผิดชอบหากผิดพลาด ยกเว้นทางวินัย แต่ทางอาญาต้องรับผิดชอบด้วย การย้ายผู้บริหารต้องทำเสร็จภายใน 31 ธันวาคมนี้ หากไม่เสร็จต้องมีเหตุผลว่าเพราะอะไร มิฉะนั้นจะเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ มิฉะนั้นพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแต่หากจะประชุมวันที่ 31 ธันวาคมด้วยก็ได้

7. การสอบบรรจุครูผู้ช่วย เป็นอำนาจ อกคศ. แต่หลักเกณฑ์ที่ กคศ.กำหนดใหม่ คือ จะสอบปีละ 1 ครั้ง ดังนั้นที่ขอมาก็รอสอบพร้อมกันเดือนเมษายน ช่วงนี้ให้โยกย้ายให้เรียบร้อย เตรียมตำแหน่งว่างไว้ การคัดเลือกพนักงานราชการ/ลูกจ้างที่ทำงานครบ 3 ปี ดูเชิงนโยบายที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดให้ใช้อัตราเกษียณและ early 25% ไม่ใช่อัตราอื่น เช่น ตาย/ลาออก/ย้ายตามปกติ จะน้อยกว่า 25% ก็ได้ แต่เกินไม่ได้

การคัดเลือกมีปัญหาเช่นกัน มีหลักเกณฑ์คล้ายกับการสอบแต่ไม่เหมือนกัน จะแจ้งภายหลัง ขอให้ดูให้ชัดเจนก่อน

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง