วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2553

ครูดี ต้องสอนศิษย์

13 มกราคม 2553 : นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในโอกาสวันครู 16 มกราคม 2553 ห้องปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ว่า ครูเป็นบุคลากรที่สำคัญต่อการศึกษา เป็นผู้นำทางความรู้ ทักษะทางวิชาการ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูที่อยู่ชนบทห่างไกลความเจริญ ทั้งในสังกัด สพฐ.ครูอาสา (กศน.) และครูตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งเป็นผู้เสียสละอย่างยิ่งในการช่วยสั่งสอนวิชาความรู้แก่เด็ก

แต่ไม่ว่าครูจะสอนในที่ทุรกันดารหรือที่เจริญทุกคนก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือต้องการให้เด็กเป็นคนดี มีความรู้ และมีความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต่อว่า ครู ต้องมีจรรยาบรรณในวิชาชีพของครู ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ มีเด็กจำนวนมากที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ ทั้งการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการโอลิมปิก และระดับอาเซียน จะเห็นได้ว่าการที่ผู้เรียนจะมีคุณภาพได้ ครูก็ต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองตลอดเวลา ตั้งใจทุ่มเทให้กับนักเรียน นักศึกษาของเรา กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายที่จะอบรมพัฒนาครู ศึกษานิเทศก์ ให้มีทักษะเพื่อนำไปปรับระบบการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการแข่งขัน การบริโภค ข้าราชการครูส่วนใหญ่มีภาระมากขึ้น ค่าใช้จ่ายมากขึ้น จึงเป็นสาเหตุที่ครูมีหนี้สินจำนวนมาก แต่ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการมีโครงการดี ๆที่ได้ช่วยเยียวยาแก้ไขความเป็นอยู่ของครูจำนวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเป็นอยู่ของครูที่มีปัญหาในเรื่องค่าครองชีพ ในเรื่องค่าใช้จ่าย โดยมีโครงการให้กู้ยืมเงินเพื่อไปบรรเทาการครองชีพ หลาย ๆคน กู้ยืมไปเพื่อพัฒนาเงินให้เกิดประโยชน์โดยการทำธุรกิจ บางส่วนนำไปลดหนี้สินที่มีลดลง ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น รวมถึงหลักเกณฑ์ตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะ ในส่วนนี้สำนักงานคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กคศ.)ได้ออกหลักเกณฑ์ใหม่ สะท้อนให้เห็นว่าครู อาจารย์ ต้องรวบรวม ผลงานจากการเรียนการสอนมารวบรวมเป็นผลงานด้านวิชาการ และส่งประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น จากครูชำนาญการเป็นครูชำนาญการพิเศษ จากครูชำนาญการพิเศษให้เป็นครูเชี่ยวชาญ ซึ่งหลักเกณฑ์ใหม่นี้ก็ได้ประกาศใช้ไปในเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา ขอให้ครู อาจารย์ได้ศึกษาและนำสู่การปฏิบัติทำงานเป็นขั้นตอน เก็บรวบรวมหลักฐานเอกสารให้เห็นถึงข้อมูลของการเรียนการสอน และนำข้อมูลเหล่านี้ส่งเป็นผลงานทางวิชาการของครู เพื่อเลื่อนวิทยฐานะและตำแหน่งที่สูง อันจะเป็นประโยชน์ของครู อาจารย์

นอกจากนี้ยังมีการอบรมหลักสูตรครูเพื่อให้ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน นำผลของการเรียนการสอนมาประเมินในการเลื่อนวิทยฐานะ เนื่องในโอกาสวันครู วันที่ 16 มกราคม 2553 นี้ฝากถึงครู ในเรื่องจิตวิญญาณความเป็นครู ให้มีจรรยาบรรณ สอนศิษย์ทุกคนด้วยความเสมอภาคไม่แบ่งชั้นวรรณะ อดทนและเสียสละ ครูที่ดีต้องตั้งใจสอนศิษย์ ไม่ใช่แค่สอนหนังสือ หากครูสอนหนังสือคือการเปิดสอนตามตำราเรียน พอจบวิชาก็หมด แต่การสอนศิษย์คือสอนทั้งความรู้ อบรมความประพฤติ จรรยาบรรณแก่เด็ก จึงจะเรียกว่าครูอย่างแท้จริง นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการจะมีโครงการนำเสนอครูดี มีเมตตา จรรยาบรรณ เพราะครูดีจำเป็นต้องได้รับผลตอบแทน ครูที่ด้อยพัฒนาก็ต้องช่วยแก้ไข ครูที่ดีเด่นแล้วก็ต้องส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้น ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง