วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2553

สัมมนาผู้นำเครือข่ายผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

รมว.ศธ.กล่าวว่า ขอบคุณทุกท่านที่จะเข้ามาช่วยกันขับเคลื่อนวิชาชีพครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูง มีเกียรติ ตนเติบโตมาจากครูจัตวาจนสู่เสนาบดี จึงอยากให้ครูได้ภาคภูมิใจที่มีครูได้เข้ามาเป็นรัฐมนตรี ดังนั้นการดูแลโครงสร้างต่างๆ รวมทั้งคุรุสภา จึงเป็นหน้าที่ของตน และเชื่อมั่นตนเองว่า มีความเข้าใจครู เข้าใจเด็กมากพอสมควร เพราะช่วงที่ไม่ได้เป็นรัฐมนตรี ก็เป็นผู้ติดตามเรื่องต่างๆ ของครูมาโดยตลอด รวมทั้งเป็นคนเขียนนโยบายของพรรค โดยเฉพาะโครงการเรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ

ดังนั้นเมื่อมีโอกาสเข้ามาเป็นรัฐมนตรีแล้ว จะใช้วันเวลาทุกวันสร้างสรรค์เรื่องต่างๆ ที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรีแก่ครู โดยเฉพาะขวัญกำลังใจของครู ในสัปดาห์หน้าจะเริ่มต้นนำเสนอกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ๓ ฉบับให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา โดยกฎหมายแรกที่นำเสนอจะเป็นเรื่องการแยกเขตประถม-มัธยมฯ นอกจากนี้จะเน้นในเรื่องคุณภาพ โอกาส และการมีส่วนร่วม เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองเป็นรูปธรรม

รมว.ศธ.ยังได้กล่าวถึงประเด็นการเลือกตั้งตัวแทนครูด้วยว่า ได้รับรายงานในเบื้องต้นจากเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) และนายสุขุม เฉลยทรัพย์ ในฐานะประธาน กกต.ศธ.ที่ดูแลการเลือกตั้งผู้แทนครูที่ผ่านมา โดยได้นำข้อมูลการตรวจสอบมามอบให้แล้ว ซึ่งจากการตรวจสอบในเบื้องต้นพบว่า มีบุคคลบางท่านถูกร้องเรียน และเมื่อตรวจสอบแล้วพบว่า มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติและขั้นตอนวิธีการดำเนินการ จำนวนเพียงร้อยละ ๑๕ เท่านั้น ซึ่งในการประชุม ก.ค.ศ.วันที่ ๒๙ มกราคมนี้ จะได้นำเรื่องนี้บรรจุไว้ในวาระการประชุมด้วย แต่สำหรับส่วนใดได้ตรวจสอบจนถูกต้องแล้ว ต้องให้กระบวนการแต่งตั้งตัวแทนข้าราชการครูในคณะกรรมการชุดต่างๆ เดินหน้าต่อไป เพราะขณะนี้ล่าช้ามากแล้ว แต่หากมีการกระทำความผิดในกรณีเช่นนี้เกิดขึ้น ตนในฐานะประธาน ก.ค.ศ.ยืนยันว่า นอกจากจะดำเนินการตามระเบียบการสรรหาแล้ว จะเอาผิดทางวินัยและดำเนินการทางอาญาด้วย

จึงขอยืนยันว่าจะดำเนินการให้การเลือกตั้งตัวแทนครูทุกระดับเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม จะยึดมั่นในหลักการที่ถูกต้อง ยึดถือมาตรฐานของกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัด ใช้เหตุผลและข้อมูลในการตัดสินใจ ไม่ให้มีการแสวงหาผลประโยชน์จากการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือตัวแทนครู ต่อไปนี้คนที่จะมาเป็นตัวแทนครู ต้องมาด้วยความเสียสละ และมีความมุ่งหวังจะยกระดับวิชาชีพครูให้สูงขึ้น รวมทั้งการเลือกตั้งตัวแทนครูควรจะเป็นแบบอย่างของการเลือกตั้งในระดับอื่นๆ ด้วย

รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า สำหรับการเลือกตั้งตัวแทนครูครั้งนี้ จะไม่มีการดำเนินการใหม่ทั้งหมด เพราะผลการตรวจสอบของคณะกรรมการการเลือกตั้งของ ศธ. (กกต.ศธ.) พบว่ามีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่จะต้องดำเนินการใหม่ โดยได้มอบให้จัดทำรายละเอียดและจะใช้อำนาจของ ก.ค.ศ.ในการพิจารณาว่าไม่รับรองบุคคลใดบ้าง ซึ่งส่วนใหญ่ที่ดำเนินการถูกต้องก็ทำต่อไป เพื่อไม่ให้กระทบต่อการบริหารงานของข้าราชการครูในพื้นที่ต่างๆ.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง