วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

วันการศึกษาเอกชน ๒๕๕๓

งานนิทรรศการมหกรรมวันการศึกษาเอกชน พ.ศ.๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ อาคารชาเลนเจอร์ ๓ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

รมว.ศธ.กล่าวว่า การจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจำเป็นต้องแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อจัดการศึกษาให้แก่คนอย่างทั่วถึง ให้บรรลุเป้าหมายเป็น "การศึกษาเพื่อปวงชน" การจัดงานครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของการศึกษาเอกชนที่สะท้อนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นไปที่คุณภาพตัวผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ตนในฐานะรัฐมนตรียินดีที่จะสนับสนุนพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสภาฯ เพื่อส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีกำลังที่จะจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพได้อย่างแท้จริง เช่น เรื่องของอาชีวศึกษาเอกชน การลดหย่อนภาษีสถานศึกษาเอกชน การจัดระบบเป็นนิติบุคคล เป็นต้น

รมว.ศธ.กล่าวด้วยว่า ได้มุ่งหวังให้สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เข้ามาดูแลแสวงหาความร่วมมือในการพัฒนาครูระหว่างโรงเรียนรัฐและเอกชนร่วมกัน โดยจะให้มีการลงนามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนของรัฐในการจัดการศึกษา เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนครูกันมากขึ้น โดยเฉพาะโรงเรียนของรัฐในชนบท ซึ่งจะมีครูเอกชนเข้าไปช่วยสอนมากขึ้น

นอกจากนี้ ศธ.มีนโยบายสำคัญที่จะสร้างโรงเรียนดีประจำตำบล เขตพื้นที่การศึกษาละ ๑ โรงเรียน เพื่อให้จะมีความพร้อมที่จะจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพมาตรฐานกระจายออกไปทั่วประเทศ จึงเป็นคู่แข่งของภาคเอกชนที่จะต้องกลับไปทบทวนการพัฒนาโรงเรียนเอกชนทุกประเภทให้เข้าสู่มาตรฐานสากล เกิดการท้าทายในการแข่งขันจัดการศึกษาอย่างแท้จริง และหวังว่านโยบายหลักในการปฏิรูปการศึกษาของ ศธ.จะได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนในการพัฒนาการศึกษาในทุกระดับต่อไป

นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการจัดงานวันการศึกษาเอกชนว่า ได้กำหนดให้มีขึ้นเพื่อรำลึกถึงวันที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร์เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๑ โดยเรียกวันนี้ว่า "วันการศึกษาเอกชน" โดยในปีนี้ สช. ร่วมกับสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สมาคมสหพันธ์โรงเรียนเอกชนแห่งประเทศไทย สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทยฯ สมาคมประถมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิก(ประเทศไทย) สมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย มูลนิธิสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน สมาคมโรงเรียนนานาชาติแห่งประเทศไทย สมาคมโรงเรียนเอกชนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา สมาคมโรงเรียนสอนภาษาจีน สมาคมครูคาทอลิกแห่งประเทศไทย สมาคมโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม สมาคมครูสถานศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย และสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนนอกระบบ ได้จัดงานขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานนักเรียนนักศึกษา และสถานศึกษาเอกชน ส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความเข้าใจอันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐและเอกชน และระหว่างโรงเรียนทั้งในและต่างประเทศ กำหนดจัดงาน ๔ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๐-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง