วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ส่งเสริมการอ่าน : วาระแห่งชาติ


รมว.ศธ.เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบแผนงานส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๕ แผนงาน ได้แก่
๑) รณรงค์ส่งเสริมการอ่าน มีกิจกรรมในการประชาสัมพันธ์จูงใจรักการอ่าน, อ่านสะสมแต้ม, ส่งเสริมการอ่านในวาระสำคัญ, คาราวานการอ่าน ฯลฯ

๒) เพิ่มสมรรถนะการอ่าน มีโครงการ Bookstart พัฒนาการทางสมองของเด็กแรกเกิดถึง ๓ ขวบ, พัฒนาทักษะการอ่านวัยเรียนในสถานศึกษา, พัฒนาการอ่านตามอัธยาศัย, เสริมทักษะการอ่าน (e-Book), อบรมครูภาษาไทย, คลินิกภาษาไทย ฯลฯ

๓) สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการอ่าน โครงการจัดหาหนังสือมีคุณภาพเข้าห้องสมุดสถานศึกษา, พัฒนาเว็บไซต์ส่งเสริมการอ่าน, ห้องสมุด ๓ ดี (หนังสือดี, บรรยากาศดี, บรรณารักษ์ดี)

๔) เครือข่ายความร่วมมือการอ่าน ส่งเสริมเอกภาพและความเข้มแข็งของเครือข่ายการอ่าน, มีอาสาสมัคร ๑ ล้านคน ใน ๗,๐๐๐ ตำบล, ส่งเสริมการอ่านในชุมชน มีมุมหนังสือในสถานที่สาธารณะ

๕) วิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมการอ่านอย่างยั่งยืน (R&D) รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการอ่าน นิสัยรักการอ่าน การส่งเสริมการอ่านของไทยและนานาประเทศ

รมว.ศธ.กล่าวว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบให้มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพื่อทบทวนบทบาทของ ๕ แผนงาน ตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๓ ด้าน คือ

การพัฒนาคนไทยให้มีความสามารถในการอ่าน
การพัฒนาคนไทยให้มีนิสัยรักการอ่าน
การสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในการส่งเสริมการอ่าน


โดยให้ทำปฏิทินการดำเนินงานมีจุดสิ้นสุดที่แน่นอน และจัดทำแผนรวมในการขับเคลื่อนการอ่านเป็นวาระแห่งชาติ รวมทั้งวิจัยหาจุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ให้เชื่อมโยงกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองต่อไป.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง