วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

การประชุมคณะกรรมการติดตามสถานการณ์ความมั่นคง (คตม.)

รมว.ศธ.กล่าวว่า ตนเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ คตม. ซึ่งคณะกรรมการจะต้องร่วมมือกันในการดูแลเพื่อติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคง โดยมี ๘ แผนมาตรการรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย ๑.มาตรการปฏิบัติต่อเป้าหมายพิเศษ ๒.มาตรการรักษาบุคคลสำคัญ ๓.การปฏิบัติงานด้านการข่าว ๔.การปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ๕.การดำเนินงานต่อสถานีวิทยุชุมชน สื่อที่ปลุกระดมมวลชน ๖.การป้องกันการปลุกระดมในสถานศึกษา ๗.การปฏิบัติงานด้านข่าวสาร ๘.การรักษาความสงบเรียบร้อย ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอด ซึ่งได้มีการกำหนดแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ดังนี้

แผนระยะสั้น

ดูแลความปลอดภัยของสถานที่กระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษา ที่อยู่ในเขตพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเขตพื้นที่อื่นที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย เช่น ศาลากลางจังหวัด จึงต้องช่วยกันดูแลสถานที่ราชการ ซึ่งเป็นสมบัติของประเทศชาติบ้านเมือง

การให้เพื่อนข้าราชการได้ตระหนักถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ถึงแม้จะวิเคราะห์ว่าคงจะไม่นำไปสู่ความรุนแรง แต่ทุกฝ่ายต้องดูความเคลื่อนไหวเพราะเกรงว่าจะนำไปสู่การปลุกปั่นของมือที่สามหรือบุคคลอื่นได้ กระทรวงศึกษาธิการมีข้าราชการอยู่ทั่วประเทศจำนวนประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ กว่าคน ถ้าช่วยกันเป็นหูเป็นตาก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องนี้

มอบ รมช.ศธ.ทั้ง ๒ ท่านเป็นผู้ดูแลสถานการณ์

นำข้อมูลที่ถูกต้องไปสู่ครู นักเรียน ข้าราชการ ประชาชน เป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการสามารถที่จะให้ความร่วมมือได้อย่างเต็มที่

ให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นศูนย์ประสานงาน โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ดูแล

หน่วยงานของ ศธ.ในภูมิภาค ให้ประสานความร่วมมือกับ กอ.รมน.จังหวัด

หากต้องรายงานสถานการณ์เร่งด่วน ให้ติดต่อสายด่วน ศธ. ๑๕๗๙

แผนระยะกลาง

ต้องใช้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เกิดการเรียนรู้ในระบอบประชาธิปไตยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการต้องเข้าไปส่งเสริมสนับสนุน ให้มีกิจกรรมของสภานักเรียน กิจกรรมของสโมสรนักศึกษา ให้มีการตื่นตัวขึ้นมาซึ่งเป็นเรื่องที่อยู่ในแผนงานของแต่ละมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว ในส่วนของมหาวิทยาลัยที่อาจจะเป็นเป้าหมายที่ใช้นักศึกษา หรือว่าใช้พื้นที่เป็นเครื่องมือไปกระทำการรุนแรงโดยไม่ถูกต้องก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ

แผนระยะยาว

ใช้การศึกษาสร้างความเป็นพลเมือง ซึ่งจะต้องให้คนเข้าใจและเคารพกติกา เคารพผู้อื่น เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์และจะบูรณาการกิจกรรมของลูกเสือมาร่วมกันในการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในด้านนี้ด้วย.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง