วันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ไทยร่วมมือด้านการศึกษากับกลุ่มประเทศแอฟริกา

17 กุมภาพันธ์ : นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน การประชุมคณะทำงานความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศแอฟริกโดยมีผู้แทนองค์กรหลักสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือด้วย ณ ห้องประชุมจันทรเกษม

นายเฉลียว กล่าวว่า คณะทำงานดังกล่าวเป็นคณะกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและขยายความสัมพันธ์กับประเทศแอฟริกา อันเป็นผลสืบเนื่องจากการพบปะหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกับประธานกลุ่มประเทศแอฟริกาในการประชุมคณะกรรมการบริหารยูเนสโก ณ กรุงปารีส เมื่อเดือนตุลาคม 2552

นายเฉลียว กล่าวต่อว่า สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพและความต้องการของประเทศแอฟริกา รวมทั้งกิจกรรมที่หน่วยงานต่างๆ ได้ดำเนินงานอยู่ และเห็นว่าปัจจุบันข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประเทศแอฟริกายังมีอยู่จำกัด เนื่องจากแอฟริกาเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่ เป็นแหล่งที่มีทรัพยากรสำคัญด้านอัญมณีและสินแร่ รวมทั้งปิโตรเคมี ทวีปแห่งนี้มีประเทศต่าง ๆ รวมกันมากกว่า 40 ประเทศ แต่มีสถานเอกอัครราชทูตของไทยเพียง 6 แห่ง และการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างกันยังมีอยู่น้อย ทำให้ขาดองค์ความรู้ที่จะสนองตอบต่อการค้า การลงทุน และการดำเนินธุรกิจของคนไทยใน แอฟริกา ดังนั้น จึงเสนอให้มีการเร่งเก็บข้อมูลข่าวสารความรู้ทุกด้าน โดยการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ แลกเปลี่ยนนักวิชาการ และการเยือนในระดับต่าง ๆ ขณะเดียวกันก็ควรเสนอให้มีความร่วมมือทางวิชาการ โดยเฉพาะสาขาที่ฝ่ายไทยมีศักยภาพและฝ่ายแอฟริกามีความต้องการ ได้แก่ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ การโรงแรมและท่องเที่ยว และสาขาเกษตร เป็นต้น

“นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้พิจารณาเกี่ยวกับการจัดงาน African Week ขึ้นในประเทศไทย ตามข้อเสนอของฝ่ายแอฟริกา ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของไทยในการที่จะส่งเสริมสัมพันธ์ ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างกันให้มากขึ้น โดยมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2553 เพื่อให้นักเรียน/นักศึกษา/ครู-อาจารย์/นักการศึกษา ตลอดจนประชาชนผู้สนใจได้มีโอกาสเข้าร่วมงานดังกล่าวอย่างกว้างขวาง ทั้งนี้ กิจกรรมที่จัดขึ้นจะประกอบด้วย การจัดประชุมทางวิชาการ การจัดนิทรรศการ การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การศึกษาดูงาน และการแสดงทางวัฒนธรรม อย่างไรก็ตาม เนื่องจากขณะนี้หน่วยงานต่างๆ ยังขาดงบประมาณสนับสนุนการจัดงานดังกล่าว ดังนั้น จึงอาจปรับกิจกรรมให้มีความเหมาะสม โดยจะเชิญกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ สภาหอการค้าไทย-แอฟริกา และสถานเอกอัครราชทูตฯ แอฟริกา มาร่วมหารือรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2553” นายเฉลียวกล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง