วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ศธ.เร่งพัฒนากำลังคน ยกระดับให้ถึงเป้าตามที่ตลาดแรงงานต้องการ

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคน กระทรวงศึกษาธิการ (กรอ.ศธ.) ณ ห้องกำแหง พลางกูร สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 ว่า ที่ประชุมมีมติปรับแก้ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนากำลังคนกับการศึกษาอีกครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างกำลังแรงงานของประเทศ โดยพบว่าผู้ที่จบการศึกษาระดับอาชีวศึกษาตกงานน้อยที่สุด ส่วนผู้ที่จบปริญญาตรี สายสังคมศาสตร์นั้นตกงานมากที่สุด และที่น่าตกใจ คือ แรงงานที่มีการศึกษาระดับ ม.ต้นหรือต่ำกว่า เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานสูงที่สุด และขาดแคลนมากที่สุดเมื่อวิเคราะห์ในระดับกลุ่มจังหวัด พบว่า ความต้องการแรงงานในภาคตะวันออก เช่น อุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเที่ยว มีความต้องการแรงงานมากในทุกระดับการศึกษา แต่กลับมีคนตกงานในทุกระดับการศึกษา อาจเป็นเพราะไม่ได้คุณภาพตามที่ตลาดแรงงานต้องการ ดังนั้น สิ่งที่ต้องเร่งแก้ไขคือ คุณภาพการศึกษาของแรงงานทุกระดับ โดยที่ประชุม กรอ.ศธ.เห็นว่า จะต้องกำหนดกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ National Qualification Framework (NQF) ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับชาติในทุกสาขาวิชา ให้ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา

“สำหรับ 19 กลุ่มจังหวัด นั้น คงจะต้องให้ลงในรายละเอียดมากยิ่งขึ้น เพราะแต่ละจังหวัดจะมีความต้องการใช้คนหรือการขาดแคลนคนแตกต่างกันพอสมควร เพราะฉะนั้นเราจะคิดเกณฑ์ค่าเฉลี่ยไม่ได้ สำหรับส่วนที่ผลิตไปแล้วก็จะต้องมาวางแผนเรื่องการโยกย้ายแรงงาน และพยายามเพิ่มค่าตอบแทนในภาครัฐให้กับผู้ที่จบอาชีวศึกษาให้มากขึ้นด้วย” นายชัยวุฒิ กล่าวสรุป

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง