วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2553

งานสมัชชาขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

รมว.ศธ.กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการจะจัดงานสมัชชาสมัชชาขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ระหว่างวันที่ ๖-๗ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง” การจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการชูธงการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ให้ทุกภาคส่วนตระหนักและให้ความสำคัญว่า การศึกษาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองนี้ ก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดชีวิต สร้างโอกาสและสร้างความเสมอภาคในการเรียนรู้ จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่เป้าหมายที่สำคัญ คือ

1. การที่จะได้พลเมืองยุคใหม่ พลเมืองที่มีความเก่ง ดี มีความสามารถและอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข

2. มุ่งเน้นการสร้างครูยุคใหม่ที่เก่ง ดี มีจิตวิญญาณในความเป็นครู

3. มุ่งเน้นเรื่องสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ใหม่ซึ่งจะต้องเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

4. เน้นการบริหารจัดการใหม่ที่ต้องการให้การจัดการศึกษาเป็นเครื่องมือที่แท้จริงในการที่จะพัฒนาคนอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการสนองตอบต่อการที่จะให้คนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาประเทศ


กิจกรรมหลักนอกเหนือจากที่นายกรัฐมนตรีจะมาเป็นประธานชูธงแล้ว ก็จะมีการจัดทำสมัชชาเพื่อให้ผู้มีเกียรติที่มาร่วมในองค์ประกอบของสมัชชา ซึ่งจะประกอบด้วยบุคคลระดับชั้นนำในการที่จะเกี่ยวข้องในการพัฒนาประเทศ ตลอดถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม ภาคเอกชน และพระสงฆ์ ผู้นำศาสนาต่างๆ ด้วย นอกจากนี้ยังมีตัวแทนขององค์กรหลัก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการ กศน. ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ผู้ตรวจราชการ ฯลฯ ซึ่งบุคคลทั้งหมดที่เข้าร่วมทำสมัชชาถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองนี้ให้เกิดความเป็นจริง และสร้างแรงในการขับเคลื่อนให้เกิดผลต่อสังคม และสร้างพลังของสังคมในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ร่วมกันด้วย

รมว.ศธ.กล่าวเพิ่มเติมว่า มีการเสวนาในห้องประชุมต่างๆ เพื่อที่จะหยิบยกประเด็นในการที่จะนำไปสู่การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง มาเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง มีการแสดงนิทรรศการของแต่ละส่วนราชการและส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อแสดงผลงานที่ผ่านมา ตลอดถึงการขับเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย หลังจากนั้นก็จะเป็นการรวบรวมประเด็นความคิดเห็นต่างๆ ที่ได้จากการจัดทำสมัชชา โดย สกศ.จะเป็นผู้นำเสนอรูปแบบและข้อคิดเห็นทั้งหมด มอบให้กับคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองเพื่อดำเนินการต่อไป.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง