วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2553

สกศ. วิจัยนำร่องการใช้สื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2553 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ร่วมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดฝึกอบรม "โครงการวิจัยนำร่อง รูปแบบการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน ในการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต" รุ่นที่ 3 (ภาคกลาง/ภาคตะวันออก) ระหว่างวันที่ 8-12 มีนาคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ

นางสาวสุทธาสินี วัชรบูล รองเลขาธิการสภาการศึกษา ประธานเปิดการฝึกอบรม กล่าวว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อศึกษารูปแบบ วิธีการดำเนินงาน การพัฒนาการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิตในการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนในสถานศึกษา และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการใช้สื่อ การผลิตหรือสร้างบทเรียน สื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้ เพื่อการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งจะสอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง โดยเฉพาะการใช้สื่อ ICT ในการเรียนการสอนเพื่อเป็นกลไกทำให้เกิดคนไทยยุคใหม่และครูยุคใหม่ ที่สามารถนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการเรียนการสอน คาดว่า ครู/บุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียน จะได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถใช้และสร้างสรรค์สื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดถึงกระบวนการเรียนรู้ของครูและผู้เรียน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยในอนาคต

ด้าน ผศ.ดร.พิสุทธา อารีราษฎร์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะนักวิจัย กล่าวว่า โครงการนี้เป็นการศึกษาวิจัยและพัฒนา เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนา การผลิต การใช้สื่อเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการศึกษาของครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการปฏิรูปในทศวรรษที่สอง ที่มุ่งสนับสนุนพัฒนาสื่อ เพิ่มโอกาสการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดทำเป็นสื่อประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Book ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกจังหวัด โดยทำการคัดเลือกผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 60 คน หลังจากนั้นจะทำการศึกษาการนำสื่อที่พัฒนาขึ้น ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งจะได้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักสูตรสถานศึกษา 8 กลุ่มสาระวิชา และ 1 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่มีคุณภาพ จำนวน 240 เรื่อง

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง