วันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2553

ก.ค.ศ. เตรียมจัดทำคู่มือประเมินวิทยฐานะใหม่

นายประเสริฐ งามพันธุ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทำร่างคู่มือการประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะ และเลื่อนวิทยฐานะ (ว.17) ซึ่ง ก.ค.ศ.ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2552 โดยสรุปคือ
ด้านที่ 1. ด้าน วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 100 คะแนน
ด้านที่ 2. ความรู้ ความสามารถ 100 คะแนน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1. การเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบ 60 คะแนน ซึ่งในส่วนของ ครูจะดูจากหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมที่ครูใช้สอน และแฟ้ม สะสมผลงาน
2. การพัฒนาตนเอง 40 คะแนน ซึ่งในส่วนของครูต้องไปศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น เข้าอบรม ประชุมสัมมนา และค้นคว้าหาความรู้ทางอินเตอร์เน็ต และนำความรู้ที่ได้รับไปใช้จัดการเรียนการสอน รวมถึงดูวุฒิบัตร เกียรติบัตร หนังสือคำสั่งต่างๆด้วย
ด้านที่ 3. ผลการ ปฏิบัติงาน 100 คะแนน แบ่งเป็น 2 ส่วน
1. ผลการพัฒนาคุณภาพการทำงานในสายงาน 60 คะแนน เช่น ครูจะดูถึงผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ทั้งด้าน ร่างกาย สติปัญญา สังคมและอารมณ์
2. ผลงานวิชาการ 40 คะแนน ซึ่งจะต้องเป็นรายงานที่เกิดจากการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากการ เรียนการสอน หรืองานในหน้าที่ ซึ่งในส่วนนี้จะแยกย่อยออกเป็น 2 ส่วน คือ
2.1 ดูผลงานมีคุณภาพตามหลัก วิชาการ และเนื้อหาครบถ้วน สมบูรณ์ 20 คะแนน
2.2 ประโยชน์ของผลงาน เพื่อนำไปใช้พัฒนานักเรียน และสถานศึกษา 20 คะแนน ทั้งนี้ จะนำร่างคู่มือนี้ เสนอต่อคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.) วิสามัญเกี่ยวกับวิทยฐานะครู ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอความเห็นชอบ คาดว่าภายในเดือน เม.ย.นี้ จะเริ่มนำ มาใช้ประเมินครูได้ และจะจัดส่งคู่มือนี้ไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 185 เขตเพื่อเป็นคู่มือในการประเมิน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งนี้ หากมีการรายงานข้อมูลอันเป็นเท็จ ลอกเลียนหรือจ้างวาน มีโทษทาง วินัยสูงสุด คือ ปลดออกกับไล่ออก.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง