วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2553

การรับสมัครนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ใน ๘ จังหวัด

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เห็นชอบกำหนดวันรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในจังหวัดที่มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร คือ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล ๗ จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคร, นนทบุรี, นครปฐม, พระนครศรีอยุธยา และฉะเชิงเทรา โดยมีกำหนดปฏิทินการรับนักเรียน ดังนี้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

รับสมัคร นักเรียนปกติ วันที่ ๒๔-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ นักเรียนความสามารถพิเศษ วันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓

สอบคัดเลือก นักเรียนปกติ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๓ นักเรียนความสามารถพิเศษ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓
ประกาศผลและรายงานตัว นักเรียนปกติ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ นักเรียนความสามารถพิเศษ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๓

จับฉลาก วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๓

มอบตัว วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๓

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

รับสมัคร นักเรียนปกติ วันที่ ๒๔-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ นักเรียนความสามารถพิเศษ วันที่ ๒๔-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๓

สอบคัดเลือก นักเรียนปกติ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๓ นักเรียนความสามารถพิเศษ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓

ประกาศผลและรายงานตัว นักเรียนปกติ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ นักเรียนความสามารถพิเศษ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๓

รายงานตัว ม.๓ เดิม วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓

มอบตัว วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๓

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง