วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2553

โครงการยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กของนักเรียนโรงเรียนนำร่อง ศธ.

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธานในการนำเสนอผลงานโครงการยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กของนักเรียนโรงเรียนนำร่อง กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ ณ หอประชุมกองทัพเรือ กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเฝ้ารับเสด็จและทูลถวายสูจิบัตร

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในการนำเสนอผลงานโครงการยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กของนักเรียนโรงเรียนนำร่อง กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งแสดงถึงพระอัจฉริยภาพในการที่จะแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กตั้งแต่รากฐานและดำเนินการในเชิงป้องกัน ในฐานะทรงเป็นทูตสันถวไมตรีของ UNIFEM โดยได้ทรงเปิดงานที่จังหวัดอุดรธานีเมื่อปีที่ผ่านมา เพื่อปลูกฝังแนวคิด ทัศนคติใหม่ให้แก่เด็กและเยาวชน ตระหนักว่าความรุนแรงเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องและไม่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ ซึ่งนำไปสู่การปฏิบัติและมีการติดตามประเมินผล จึงได้ข้อสรุปที่มีความเด่นเรื่องพระธรรม มีบทเรียนและองค์ความรู้ที่ชัดเจน โดยมีโรงเรียนนำร่องเข้าร่วม ๘ แห่ง และมีการนำเสนอผลงานเพื่อพัฒนาต่อยอดและขยายผลไปในโรงเรียนอื่นๆ รวมทั้งที่โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา

โอกาสนี้ ประทานสัญลักษณ์ประจำกิจกรรมการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กให้แก่สถานศึกษาและหน่วยงาน เพื่อนำไปต่อยอดในการรณรงค์ เพื่อให้เกิดกิจกรรมที่หลากหลายมากที่สุด และทอดพระเนตรการนำเสนอผลงานของนักเรียนในโรงเรียนในนำร่อง ซึ่งสามารถสรุปกิจกรรมการรณรงค์ยุติความรุนแรงได้ ๔ หมวดคือ การให้ความรู้ การรณรงค์ การส่งเสริมความเสมอภาคและสิทธิระหว่างเพศ รวมทั้งกิจกรรมที่เกี่ยวกับความปลอดภัย

ถือเป็นความสำเร็จ เป็นผลงานที่โรงเรียนอื่นๆ สามารถนำไปปรับใช้ ตลอดจนปรับปรุงพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้ ผลงานที่นักเรียนได้จัดทำขึ้นในปี ๒๕๕๒ นั้น ข้าพเจ้าได้นำไปเสนอในเวทีสหประชาชาติในช่วงวันต่อต้านความรุนแรงโลกเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ปรากฏว่านานาประเทศต่างชื่นชมประเทศของเราที่สามารถป้องกันปัญหาความรุนแรงต่อสตรีและเด็กได้อย่างตรงเป้าหมาย จึงขอให้ทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ร่วมดำเนินงานในปี ๒๕๕๓ ต่อไปให้เข้มแข็ง โดยจะให้มีการมุ่งเน้นกลุ่มพลังผู้ชายหรือ Men Network ตามแนวทางการรณรงค์ขององค์การสหประชาชาติ พร้อมทั้งแสวงหาวิธีการที่จะพัฒนางานให้ต่อเนื่อง เพื่อให้งานทุกขั้นที่ปฏิบัติด้วยดีมานี้บรรลุผลประโยชน์ในวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ"

จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับการยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กในโรงเรียนนำร่อง อาทิ โครงการปรับปรุงระบบเข้าออกภายในโรงเรียน และโครงการของโรงเรียนสตรีราชินูทิศ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนศิลปะการป้องกันตัว และมวยไทยแก่นักเรียนหญิง โรงเรียนเมืองชุมพรวิทยา โครงการสุภาพบุรุษเสอเพลอ ของโรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง