วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2553

ครม.อนุมัติให้ สพฐ.จ้างการพัฒนาครู-ผู้บริหาร ๔ แสนคน และเจ้าภาพฟิสิกส์โอลิมปิก

อนุมัติให้ สพฐ.จัดจ้างมหาวิทยาลัยพัฒนาครู-ผู้บริหารกว่า ๔ แสนคนตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง

คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินการทดสอบ ประเมินสมรรถนะ และดำเนินการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งโดยวิธีกรณีพิเศษ โดยมีเป้าหมายพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ๓๙,๘๙๘ คน ครูปฐมวัย ประถมศึกษา ๒๖๕,๑๘๓ คน ครูมัธยมศึกษา ๑๐๘,๖๘๘ คน ครูศึกษาพิเศษ ศึกษาสงเคราะห์ ๔,๑๒๐ คน รวม ๔๑๗,๘๘๙ คน เป็นรายบุคคล

โดยจัดกลุ่มเพื่อกำหนดการพัฒนาแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มระดับสูง กลุ่มระดับกลาง และกลุ่มระดับต้น ซึ่ง สพฐ.จะ ได้ดำเนินการร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับกลุ่มเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ๒๕ สถาบัน ที่มีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นแกนหลัก และ สสวท. เพื่อให้ได้องค์ความรู้ในสาระวิชาและเทคนิคการสอนใหม่เพิ่มเติมให้ครูกลุ่มระดับสูงเป็นแกนหลักในการสร้างเครือข่ายพัฒนาครูในสาระวิชาเดียวกัน ในจังหวัดและเขตพื้นที่การศึกษา ดังนี้


--------------------------------------------------------------------------------
รับทราบการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๔๒ พ.ศ.๒๕๕๔

ครม.รับทราบเรื่องการเป็นเจ้าภาพหลักการจัดการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ ๔๒ พ.ศ.๒๕๕๔ (42nd International Physics Olympiad 2011) ตามที่ ศธ.เสนอ โดยในประเด็นงบประมาณค่าใช้จ่ายของโครงการในส่วนของเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ให้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรต่อไป โดยความร่วมมือของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ (สอวน.) ร่วมกับ ศธ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ สมาคมฟิสิกส์ไทย สสวท.

วัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๔ พรรษา เพื่อกระตุ้นให้เกิดบรรยากาศด้านวิชาการ ส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ให้เป็นที่สนใจของเยาวชนและนักวิชาการทั่วๆ ไป ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตร ระบบการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาของชาติ และการวิจัยที่พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการของประเทศ เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถด้านปัญญาและพัฒนาศักยภาพของตนให้สูงขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน อาจารย์ผู้สอน นักฟิสิกส์ได้มีประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นกับผู้แทนเยาวชน อาจารย์ผู้สอนฟิสิกส์นานาประเทศ เพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีและความเข้าใจอันดีระหว่างเยาวชน อาจารย์ผู้สอนฟิสิกส์ และนักฟิสิกส์ของไทยกับนานาชาติ รวมทั้งการเผยแพร่ชื่อเสียงของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ โดยมีระยะเวลาดำเนินงาน ๒ ปี แต่เดือนมกราคม ๒๕๕๓ – สิงหาคม ๒๕๕๔ สถานที่ดำเนินการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง