วันพุธที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2553

นร.ทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กยากจน ซึ่งยังขาดโอกาสทางการศึกษาอยู่อีกมาก จึงทรงมีพระราชดำริที่จะนำทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ และจากผู้บริจาคทรัพย์โดยเสด็จพระราชกุศล มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา ให้เด็กยากจนได้มีโอกาสศึกษาต่อเนื่องไปจนจบปริญญาตรี โดยได้พระราชทานทุนให้แก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญ สายอาชีพ และศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2552 เป็นรุ่นที่ 1 ซึ่งมีนักเรียนเข้าเฝ้ารับพระราชทานทุน ณ วังศุโขทัย จำนวน 152 คน

สำหรับในปีการศึกษา 2553 ในส่วนของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แจ้งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) เขต 1 ของทุกจังหวัด ให้ดำเนินการคัดสรรนักเรียนที่มีคุณสมบัติ เหมาะสมที่จะรับทุนพระราชทาน ตามเงื่อนไขคือ การแสวงหา คัดสรร คัดเลือกนักเรียนโดยการกลั่นกรองอย่างรอบคอบ โดยไม่ใช้วิธีประกาศรับสมัคร ไม่มีการสอบแข่งขัน
แต่จะคัดสรรจากนักเรียน (เฉพาะปีการศึกษา 2552) ระดับชั้นมัธยมปลาย (ม.4 ภาคเรียนที่ 1) ปวช.ภาคเรียนที่ 1 และโรงเรียนสังกัด สช. ที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ ม.1-ม.3 ไม่ต่ำกว่า 3.00 ในขณะที่ครอบครัวของนักเรียนต้องมีรายได้รวมกันไม่เกิน 200,000 บาท/ปี
โดยให้คัดเลือกตามจำนวนประชากรในจังหวัด จังหวัดละ 4-6 ราย (ชาย-หญิง เท่าๆ กัน) และจังหวัดละ 8-10 คน ในจังหวัดที่มีประชากรเกินกว่า 1 ล้านคน เพื่อส่งผลการพิจารณาให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ภายในวันที่ 20 เมษายน 2553 โดย สศช.จะนำรายชื่อนักเรียนที่ได้รับการคัดสรรจาก สพท.มาคัดสรรเพื่อให้เหลือจังหวัดละ 2 คน (ชาย 1 คน หญิง 1 คน) รวม 152 คน ซึ่ง สศช.จะนำรายชื่อถวายรายงานให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ซึ่งดำรงตำแหน่งองค์ประธาน เพื่อทรงทราบต่อไป

“สพฐ.รู้สึกปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนทรัพย์ให้แก่นักเรียนที่ยากจนและขาดโอกาส ซึ่งเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีคุณภาพด้วยการศึกษา และขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกนักเรียนทุนฯ รุ่นที่ 2 สำหรับ นักเรียนทุนพระราชทานรุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 152 คนนั้น สศช. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กพม.) และ สพฐ.จะนำนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทาน เข้าร่วมกันเพื่อพัฒนาเครือข่ายนักเรียนทุนพระราชทานและเสริมสร้างกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2553 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก” เลขาธิการ กพฐ.กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง