วันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2553

สถาบันส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

รมว.ศธ.กล่าวว่า สืบเนื่องจาก ครม.ได้มีมติเห็นชอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ.๒๕๕๒ และได้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง รมว.ศธ. ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี (คุณหญิงสุพัตรา มาศดิตถ์) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อหารือแนวทางในการทำงานร่วมกัน ให้เป็นเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษาในแนวราบ หรือการพัฒนาโดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมมากขึ้น นอกจากนี้ที่ประชุม สสส.ยังได้เห็นชอบในหลักการให้สนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา และให้มีการเตรียมการจัดตั้งหน่วยงานรองรับ

ต่อมาเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๓ ศธ.ได้เสนอเรื่องเพื่อให้ ครม.พิจารณาการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน โดยจะร่างเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน พ.ศ. .... คู่ขนานกันไปด้วย

แต่เนื่องจากการยกร่าง พ.ร.บ.นั้น ต้องใช้เวลาพอสมควร ที่ประชุมจึงเห็นควรให้ดำเนินการผลักดันให้ยกร่างเป็นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อให้มีผลบังคับใช้โดยเร็วต่อไป และให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณอุดหนุน ในขณะเดียวกันก็ขอให้ ศธ. พม. และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง สสส. สนับสนุนงบประมาณเริ่มต้น จำนวน ๔๐๐ ล้านบาท เพื่อใช้ในการดำเนินการ

รมว.ศธ.กล่าวเพิ่มเติมว่า สสค.จะมีหน้าที่ในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุนการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ส่งผลโดยตรงต่อการยกระดับคุณภาพเด็กและเยาวชน ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความร่วมมือในการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านการเรียนรู้และการศึกษา สนับสนุนการรณรงค์สร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ และเอื้ออำนวยและสนับสนุนงบประมาณในรูปของโครงการ กิจกรรม ที่ไม่ใช่งานประจำ

โดยมีคณะกรรมการที่ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ รมว.ศธ.เป็นรองประธานกรรมการ คนที่ ๑ ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นรองประธานกรรมการ คนที่ ๒ และมีกรรมการ ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกิน ๙ คน ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และให้ผู้จัดการสำนักงานการส่งเสริมสังคมการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน เป็นกรรมการและเลขานุการ

โดยจะเร่งผลักดันหน่วยงานให้เกิดขึ้นจริง เพื่อเป็นองค์กรอิสระที่จะคู่ขนานในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาต่อไป.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง