วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2553

โครงการ ๕๐ ปี ๕๐ โรงเรียน

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับนายยูทากะ คูนิโมะโตะ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้ “โครงการ ๕๐ ปี ๕๐ โรงเรียน” เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๓ ที่ห้องรับรองจันทรเกษม

รมว.ศธ.กล่าวขอบคุณบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ ที่ให้ความร่วมมือในการจัดโครงการ ๕๐ ปี ๕๐ โรงเรียน ซึ่งถือว่าเป็นความร่วมมืออีกก้าวหนึ่ง สิ่งสำคัญอย่างยิ่ง คือ บริษัทได้ให้ความร่วมมือด้านการศึกษามาโดยตลอด แสดงให้เห็นว่าบริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน นอกจากนั้นในประเทศญี่ปุ่น การพัฒนาคนก็ถือเป็นหัวใจสำคัญยิ่ง และเป็นต้นแบบที่ดีในการจัดการศึกษา รวมทั้งมีการระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วน กระทรวงศึกษาธิการก็มีนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ซึ่งมีเรื่องสำคัญ ๓ เรื่อง คือ การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดชีวิต การให้โอกาสและความเสมอภาคแก่ผู้เรียน และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

โครงการ ๕๐ ปี ๕๐ โรงเรียน เกิดขึ้นในโอกาสที่ในปี ๒๕๕๓ บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะได้ดำเนินธุรกิจมาครบ ๕๐ ปี จึงได้ริเริ่มกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม ซึ่งในความเป็นจริงมูลนิธิได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อสร้างโรงอาหารให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ที่มีความขาดแคลน รวม ๕๐ โรงเรียน ภายในระยะเวลา ๕ ปี ในวงเงิน ๒๕ ล้านบาท ภายใต้การดำเนินงานร่วมกันระหว่างมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ กับ สพฐ. โดยจะดำเนินการก่อสร้างโรงอาหาร ๑๐ โรงเรียนต่อปี และเสร็จสิ้นภายในปี ๒๕๕๗ โครงการนี้จึงเป็นโครงการที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างยิ่ง ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง คือ การมีส่วนร่วม ซึ่งอาคารดังกล่าว นอกจากจะใช้เป็นโรงอาหารแล้ว ยังสามารถใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เช่นกัน

และเป็นที่ทราบว่า บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ ยังเป็นองค์กรสาธารณกุศล ที่ให้การสนับสนุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องมากว่า ๓๐ ปี ไม่ว่าจะเป็นโครงการอาหารกลางวัน โครงการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสายตา การมอบเสื้อกันหนาวในถิ่นทุรกันดาร และการก่อสร้างอาคารเรียน ฯลฯ.

-----------------------------------------------------------------------------
ครม.ได้อนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองจำนวน ๒ ราย ดังนี้

๑. นายสกล เขมะพรรค เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
๒. นายวีระชัย ถาวรทนต์ เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง