วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2553

ตัวชี้วัดและเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

รมว.ศธ. กล่าวว่าที่ประชุมคณะกรรมการ นโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กนป.) ได้เห็นชอบในหลักการตัวชี้วัด และเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ๔ ประเด็นดังนี้

สมรรถนะการศึกษาไทยมีคุณภาพ และได้มาตรฐานระดับสากล โดยตั้งเป้าหมายว่า เมื่อสิ้นสุดปี ๒๕๖๑ ประเทศไทยจะอยู่ในอันดับที่ดีขึ้น จากการจัดอันดับของ IMD (International Institute for Management) ซึ่งในปัจจุบันไทยอยู่ในลำดับที่ ๔๗ จากจำนวน ๕๐ ประเทศ

คนไทยใฝ่รู้ เรียนรู้ด้วยตนเอง และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

คนไทยใฝ่ดี มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม

คนไทยคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ สามารถสื่อสาร คิดริเริ่มและรู้จักคิดวิเคราะห์


รมว.ศธ.ได้มอบให้องค์กรหลักไปจัดทำ RoadMap เพื่อกำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงาน และจัดทำแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาให้เกิดขึ้นจริง ถึงแม้จะมีสถานการณ์ทางการเมือง แต่กระทรวงศึกษาธิการก็ต้องขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และให้มีประสิทธิภาพ

จึงขอให้องค์กรหลักไปคัดเลือกนโยบายที่มีความสำคัญ เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และกำหนดเป้าหมายที่จะนำมาสู่ผลสำเร็จที่สะท้อนคุณภาพในเชิงลึก เปรียบเทียบกับต่างประเทศ เพื่อให้การวัดผลเป็นไปในระดับสากลต่อไป.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง