วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ก.ค.ศ. จัดงบ 242 ล้าน ให้ข้าราชการครูกู้

ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครู (ผู้สอน) กู้ยืมเงินไปชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ที่มีอยู่เดิมในอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระหนี้สิน
ตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการครู (ผู้สอน) กู้ยืมเงินไปชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ที่มีอยู่เดิมในอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า อันเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากภาระหนี้สินให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข ทำให้มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่การสอน ซึ่งจะส่งผลให้คุณภาพการเรียนการสอนดีขึ้น

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ได้เตรียมวงเงิน จำนวน 242 ล้านบาท เพื่อจัดสรรให้ข้าราชการครู (ผู้สอน) ได้กู้ยืมรายละไม่เกิน 200,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ MLR-1 ต่อปี (ปัจจุบันเท่ากับร้อยละ 4.85 ต่อปี) ให้ผ่อนชำระเป็นงวดรายเดือน รวม 96 งวด (8 ปี) ขณะนี้ได้สำรวจความต้องการของข้าราชการครู (ผู้สอน) เสร็จแล้ว อยู่ในขั้นตอนจะนำเสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูพิจารณาอนุมัติจัดสรรไปยังส่วนราชการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีข้าราชการครูในสังกัดทุกแห่งทั่วประเทศ คาดว่าจะสามารถเปิดให้ข้าราชการครูยื่นคำขอกู้ยืมได้ในเดือนมิถุนายน 2553 เป็นต้นไป ข้าราชการครูที่จะได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนจะต้องมีหนี้สินที่ก่อขึ้นก่อนจะขอกู้ยืม และต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. เป็นข้าราชการครูที่ทำหน้าที่ผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
2. รับราชการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. มีเงินเดือนคงเหลือสุทธิไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของเงินเดือน
4. ปฏิบัติหน้าที่ทำการสอนด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และเป็นแบบอย่างที่ดี
5. ไม่เคยเป็นผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูมาก่อน (ยกเว้นผู้ที่เคยกู้ยืม 10,000 บาท หรือกู้ยืม 20,000 บาทมาก่อน หากผ่อนชำระหมดแล้วสามารถกู้ได้)
6. ไม่อยู่ในระหว่างถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย
7. ไม่ถูกฟ้องร้องคดีล้มละลาย หรือมีคำสั่งศาลให้พิทักษ์ทรัพย์

ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลรายละเอียดที่ส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด ทั่วประเทศ และสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (แบบ ทป. 1) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง