วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

มาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงเปิดภาคเรียน

รมว.ศธ.กล่าวว่า จากการร่วมแสดงความคิดเห็นและแสดงความห่วงใยต่อความปลอดภัยของนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๓ มีข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์สามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานแต่ละส่วน ทั้ง ศธ. สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลสรุปมาตรการต่างๆ ดังนี้

๑. มาตรการรักษาความปลอดภัยระหว่างการเดินทางไป-กลับสถานศึกษา ขอให้สถานศึกษาติดตามสถานการณ์การชุมนุม และอาจจะประสานกับผู้ชุมนุมเพื่อขอเปิดเส้นทางเข้า-ออก นอกจากนั้นให้สถานศึกษาจัดทำแผนที่เส้นทางการเดินทางเข้า-ออกสถานศึกษาด้วย ในส่วนของ ศธ.จะทำหน้าที่ประสานงานกับฝ่ายจราจรและตำรวจในท้องที่ เพื่อช่วยดูแลและอำนวยความสะดวกในเส้นทางการจราจร

๒. มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา ควรมีการจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ตรวจสอบความพร้อมของอาคาร เครื่องมือสื่อสาร เส้นทางเข้า-ออกสถานศึกษา รวมทั้งจัดเวรยาม ระบบเข้า-ออก และจัดเส้นทางเดินรถภายในสถานศึกษา ซึ่ง ศธ.มีความมั่นใจว่า เมื่อเด็กอยู่ในสถานศึกษาหรือเมื่อมีเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้น สถานศึกษาจะสามารถดูแลนักเรียนได้

๓. การประสานงานและติดต่อสื่อสาร ศธ.จะแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจสำหรับเตรียมความปลอดภัยของนักเรียน เพื่อให้การประสานงานระหว่างผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และ ศธ.เป็นไปอย่างทันท่วงที นอกจากนั้นสถานศึกษาควรตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือสื่อสาร และหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานได้ทั้งภายในสถานศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๔. ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาจัดทำแผน/แผ่นพับของสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลด้านการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษา การเดินทางไป-กลับสถานศึกษา เส้นทางเข้าออกของสถานศึกษา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักเรียน ครู และผู้ปกครองได้ทราบ รวมทั้งส่งให้กับ ศธ.เพื่อทราบแผนการเตรียมการของสถานศึกษาและใช้ประสานงานกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น

รมว.ศธ.กล่าวสรุปว่า ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวบรวมข้อเสนอแนะจากการประชุมหารือครั้งนี้ จากนั้นจะจัดส่งไปยังสถานศึกษาทุกแห่ง เพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา และจากการหารือในครั้งนี้ พบว่ามีสถานศึกษาหลายแห่งที่มีความพร้อม ได้แสดงความยินดีที่จะให้สถานศึกษาที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นทางการเดินทาง สามารถเดินทางผ่านเส้นทางของสถานศึกษาอื่นได้ ตลอดจนยินดีให้ใช้สถานที่เป็นห้องประชุม หรือห้องเรียนชั่วคราว

สำหรับการเปิดภาคเรียนนั้น รมว.ศธ.ยังยืนยันที่จะให้มีการเปิดภาคเรียนในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ แต่เมื่อเปิดภาคเรียนแล้ว ยังมีเหตุการณ์ที่นักเรียนไม่สามารถเดินทางไปสถานศึกษาได้ หรือไม่มีความปลอดภัย ก็อาจจะมีการใช้สิทธิทางกฎหมายต่อไป หากผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน หรือสถานศึกษา มีความเห็นว่า มีผลกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐาน มีสิทธิในการขอความคุ้มครองได้.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง