วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

กนป.ตั้งคุณหญิงกษมาเป็นประธานคณะอนุกรรมการด้านการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้


นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีและประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กนป.) ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กนป.ด้านการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ เพื่อช่วยให้การดำเนินงานขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษามีประสิทธิภาพ คล่องตัว และมีความรอบคอบในการบริหารจัดการมากขึ้น โดยแต่งตั้งคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯ ชุดนี้
การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (กนป.) ด้านการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๓ ณ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้มีการพิจารณาถึงเรื่องการจัดทำข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ในประเด็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ
สำหรับอำนาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการชุดนี้ คือ เพื่อให้ทำหน้าที่ในการจัดทำข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในประเด็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ ประสานและให้คำแนะนำ คำปรึกษาการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ และการรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ในประเด็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง