วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ศธ.เร่งติดตามนโยบายช่วงเปิดภาคเรียน

รมว.ศธ.กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๓ โดยได้มอบให้องค์กรหลักดูแลและรับมือในเชิงรุกสำหรับช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ เพื่อไม่ให้มีปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนของนักเรียน ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

โครงการเรียนฟรี เรียนดี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ ได้มอบหมายให้องค์กรหลักรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับทราบความคืบหน้าเป็นระยะทั้งในเรื่องการเรียนฟรี นมฟรี อาหารกลางวันฟรี ติวฟรี และเด็กพิการเรียนฟรีจากระดับประถมศึกษาจนถึงระดับอุดมศึกษา มาตรการทั้งหมดนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๓ ซึ่งโรงเรียนที่เปิดภาคเรียนไปแล้วก็ได้มีการดำเนินการอยู่ในระดับเป็นที่น่าพอใจ มีบางส่วนที่จะต้องติดตามในภาพรวมต่อไป ได้แก่ โครงการหนังสือเรียนฟรี ที่จะต้องเร่งรัดให้มีการส่งมอบให้สถานศึกษาโดยเร็วที่สุด และให้สรุปรายละเอียดทั้งหมดของโครงการ รวมทั้งในกรณีที่มีการสละสิทธิ์การเรียนฟรี เพื่อจะนำเงินบริจาคดังกล่าวไปช่วยเหลือกับโรงเรียนขนาดเล็ก

การติดตามความเรียบร้อยในการรับนักเรียน นักศึกษา เข้าเรียนในปี ๒๕๕๓ ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ระดับอาชีวศึกษา จนถึงระดับอุดมศึกษา

การทะเลาะวิวาท จะมีปัญหาในช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ ขอให้โรงเรียนได้ทำความเข้าใจในช่วงที่ต้องฟื้นฟูประเทศ ต้องสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ได้มอบหมายให้องค์กรหลักกำชับไปยังสถานศึกษาได้ทำความเข้าใจ ดูแล นักเรียนอย่างใกล้ชิดในช่วงเปิดภาคเรียนปี ๒๕๕๓

กิจกรรมรับน้องใหม่ ได้มอบให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไปดำเนินการประสานงานกับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยในกำกับทั้งหมด ในเรื่องกิจกรรมรับน้องใหม่เพื่อให้เป็นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความปรองดองและสร้างความรู้รัก สามัคคีให้เกิดกับนักศึกษา และที่สำคัญจะต้องเป็นกิจกรรมที่ไปเสริมหลักสูตรให้เป็นประโยชน์กับนักเรียนนักศึกษาด้วย

ความประพฤติของครู ต้องกำชับให้ครูได้สละเวลาเพื่อที่จะจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมที่ให้กำลังใจกับนักเรียนเพื่อให้มีความพร้อมในการเรียนในปีการศึกษา ๒๕๕๓ หากครูได้มีส่วนในการเข้าไปช่วยดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล ก็จะเป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนได้มากขึ้น แต่ยังมีข้อกังวลกรณีที่ครูลงโทษนักเรียน ซึ่งจะต้องดำเนินการตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการฟ้องร้อง ดังนั้นจึงได้เน้นย้ำขอให้ครูทุกคนได้ให้ความสนใจในเรื่องเหล่านี้เป็นพิเศษ

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์จลาจล แม้ว่าในช่วงดังกล่าวจะปิดภาคเรียน แต่อาจจะมีนักเรียน นักศึกษา ที่อยู่ในชุมชนต่างๆ ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม ผู้ปกครองอาจจะตกงาน มีปัญหาในเรื่องของอาคารสถานที่ที่ประกอบการถูกเผาหรือถูกทำลาย ดังนั้นได้กำชับให้สถานศึกษาได้เข้าไปช่วยประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และช่วยแนะนำให้ผู้ปกครองนักเรียนดังกล่าวได้เข้าสู่กระบวนการเยียวยาของรัฐบาล โดยการไปลงทะเบียนตามที่กำหนด เพื่อขอรับความช่วยเหลือ ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการได้มอบให้องค์กรหลักได้เน้นย้ำ ในเรื่องการช่วยเหลือดูแลนักเรียน นักศึกษา ไม่ว่าจะอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครหรือในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง