วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

พระโอวาทวันวิสาขบูชา “สมเด็จพระสังฆราช”


“สมเด็จพระสังฆราช” ประทานพระโอวาท เนื่องในวันวิสาขบูชา เราทั้งหลายควรทำการบูชาและน้อมรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรม และพระอริยสงฆ์ เพื่อน้อมนำมาเป็นที่พึ่งของตน เป็นแนวทางในการปฏิบัติดำเนินชีวิต เพื่อความสวัสดีและความสงบร่มเย็นแก่เพื่อนร่วมโลกสืบไป

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระโอวาท เนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธศักราช 2553

“วันวิสาขบูชา เป็นวันที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เพราะเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน พระองค์ทรงเป็นพระบรมศาสดาผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระคุณอันประเสริฐ 3 ประการ คือ พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณต่อทวยเทพ มวลมนุษย์ และสรรพสัตว์ เนื่องด้วยพระพุทธศาสนามีคุณูประการอันใหญ่หลวง ซึ่งอำนวยประโยชน์เกื้อกูลความเจริญรุ่งเรือง และความสงบร่มเย็นแก่นานาอารยชนมาตลอดระยะเวลากว่า 2500 ปี เมื่อวันวิสาขบูชามาถึง ควรที่เราทั้งหลายจะได้ทำการบูชาและน้อมรำลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมทั้งพระธรรม และพระอริยสงฆ์ เพื่อน้อมนำมาเป็นที่พึ่งของตน เป็นแนวทางในการปฏิบัติดำเนินชีวิต เพื่อความสวัสดีและความสงบร่มเย็นแก่เพื่อนร่วมโลกสืบไปขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศล อำนวยให้ท่านเจริญด้วยสุขสิริสวัสดิ์พิพัฒนชัยมงคลตลอดไปโดยทั่วกัน”

ที่มา ASTVผู้จัดการออนไลน์ 28 พฤษภาคม 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง