วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

พ.ร.ก.จัดตั้งสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีวะ

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ก.) จัดตั้งสถาบันพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ซึ่งเป็นองค์กรมหาชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะชีวิตของแรงงานโดยเฉพาะการประเมินมาตรฐานทักษะฝีมือด้านวิชาชีพของนักศึกษาสังกัด สอศ.ตามแผนปฏิรูปการศึกษาในรอบ 2 โดยหลังจากนี้ ศธ.จะนำร่าง พ.ร.ก.ฉบับนี้เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อให้พิจารณาตรวจสอบในรายละเอียดก่อนนำเข้าครม.เพื่อขอความเห็นชอบประกาศบังคับใช้อีกครั้ง

“ผมคิดว่าคณะกรรมการกฤษฎีกาคงใช้เวลาพิจารณาร่าง พ.ร.ก.จัดตั้งสถาบันพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพระยะหนึ่งเพราะปัจจุบันมีกฎหมายมาตรฐานแรงงานของกระทรวงแรงงานอยู่ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ระบุถึงมาตรฐานแรงงานขั้นต่ำ และค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม ร่าง พ.ร.ก.จัดตั้งสถาบันพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพของ สอศ.นั้น ไม่ได้ไปซ้ำซ้อนกับกฎหมายดังกล่าว เพราะสถาบันพัฒนาคุณวุฒิวิชาชีพของสอศ.มุ่งเน้นในส่วนของนักศึกษาอาชีวศึกษา”รมว.ศธ.กล่าว

นายชินวรณ์ กล่าวอีกว่า ครม.ยังเห็นชอบรับรองหนังสือความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน ซึ่งเป็นความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสมาคมอาเซียนและอนุมัติให้ รมว.ศธ.ลงนามในหนังสือดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้เป็นไปตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญปี 2550 เพราะเป็นการลงนามข้อตกลงระหว่างประเทศ จะต้องนำเสนอขอความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรก่อน เมื่อสภาเห็นชอบแล้ว รมว.ศธ.จึงจะลงนามได้ ทั้งนี้ จะเร่งเสนอเรื่องนี้ต่อสภาฯโดยเร็วที่สุดก่อนปิดประชุมสภา

“ชาญวิทย์” คุม สช.
นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานปลัด ศธ.ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา, ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ ผอ.สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) นั้น คณะกรรมการสรรหาที่มี นายนิวัตร นาคะเวช รองปลัด ศธ. เป็นประธาน ได้เสนอรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมในแต่ละตำแหน่งๆ ละ 3 รายชื่อ มาให้พิจารณาคัดเลือก ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ได้ทำการพิจารณาคัดเลือก โดยเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น อันดับที่ 1 ของแต่ละตำแหน่ง และได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว

ปลัด ศธ. กล่าวต่อไปว่า ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประกอบด้วย 1.นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ นักวิชาการศึกษา สำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่ 10 (ภูเก็ต) เป็น ผอ.สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 2.น.ส.มยุรี รัตนมุง นักวิชาการศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็น ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ 3. นายประณีต ศรีศักดา นักทรัพยากรบุคคลสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เป็น ผอ.สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

สำหรับ ตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.)นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งเรื่องให้คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.)พิจารณาว่า ข้าราชการครูที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวจะมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ของตำแหน่งหรือไม่ หาก ก.พ.ตอบกลับมาเมื่อใด ภายใน 1 สัปดาห์ ก็จะสามารถพิจารณาได้ทันที

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง