วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

ผลการประชุม ก.ค.ศ.ครั้งที่ ๔/๒๕๕๓

รมว.ศธ.กล่าวว่า ที่ประชุม ก.ค.ศ.ได้อนุมัติผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นอนุกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ ดังนี้

เชียงราย เขต ๔ - นายสุรพล พงษ์เจริญ, นายดวงจันทร์ ธรรมยศ, นายยุทธจักร เขียวอ้าย, นายธวัชชัย ข่ายแก้ว, นายวิศิษฏ์ วงศ์สว่าง นครราชสีมา เขต ๖ - นายประคอง ยศคำลือ, นายสมาน ชูมี, นายประสาทศิลป์ ฉิมนอก, นายพิชิต จันทร์ชมภู, นายสมภูมิ อัจฉริยพรหม นครสวรรค์ เขต ๑ - นายธนกฤษณ์ อุ่นสมบัติ, นางสุทธิพันธุ์ พันธุ์มี, นายบุญส่ง เพ่งผล, นายณรงค์ คำธรรม, นายสุรเดช น้อยจันทร์ นครสวรรค์ เขต ๓ - นางเกศราพร แก้วอ่อน, นายกำจร จันทร์ไข่, นายนิเวศน์ โตศรี, นายวินัย ทองมั่น, นายบุหลง ศุภศิลป์ เพชรบุรี เขต ๒ - นายศิริ เฮ่งพก, นายไชยยศ ธนันทา, นายเทิม มิตรจิต, นายไมตรี ศรีสกุลไทย, นายณัฏฐพัฒน์ อินทร์เจริญ มหาสารคาม เขต ๒ -นายสุรวัฒน์ ปัตตานี,นายสุริยะ ยืนสุข, นายชาญศักดิ์ จันโทสุทธิ์, นางชริสรา ดวงบุบผา, นายมงคล แก้วพะเนาว์ ศรีสะเกษ เขต ๒ - นายพัฒนศักดิ์ พรหมภา, นายประสพ รัตรีพันธ์, นายภานุวัฒน์ เดชกล้า, นายไพฑูรย์ พวงยอด, นายวัฒนพล อนุพันธ์ สุรินทร์ เขต ๓ - นางสิริวรรณ บุญตน, นายเยื้อง แรงหาญ,นายอุดม เกษมสุข, นายไพชยนต์ จันทเขต, นายประสพ เข้ารัมย์ กาฬสินธุ์ เขต ๓ - นายสมนึก จิตตภานันท์ และนายสุนทร พิมพ์รส เป็นอนุกรรมการผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา แทนในตำแหน่งที่ว่าง

อนุมัติตั้งอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา


ชลบุรี เขต ๒ - นายชุมพล เปี่ยมศรี, นายชารี มณีศรี, นายสมพงษ์ โม่งเม้า, นายปรีชา ธีระวิทย์ เชียงราย เขต ๔ - นายสงวน ใจเถิง, นายอุดม สุวรรณศิริ, นายเรวัฒน์ ชินะข่าย, นายประสงค์ ธนะสมบัติ นครราชสีมา เขต ๖ - นายสัมผัส สันเต, นายมานพ บูรณปรีชา, นายนิพนธ์ ลิ้มวงศ์ยุติ, นายขวัญชัย วันชัย นครสวรรค์ เขต ๑ - นายประเทือง ภูมิภัทราคม, นายชลอ ทักษิณ, นายประชา ฉายเพ็ชร์, นายสมเกียรติ เนตรประเสริฐ นครสวรรค์ เขต ๓ - นายสุวรรณ ฤทธิ์เต็ม, นายสมบัติ ศรีทองอินทร์, นายลมูล บุญมณี, นายบำรุง รอดทอง เพชรบุรี เขต ๒ - นายสุกิจ สมัครรบ, นายสุวรรณ เชื้อนิล, นายสุวิทย์ เปียผ่อง, ร.ท.ปรีดา หวานใจ มหาสารคาม เขต ๒ - นายอภินันท์ ภิบาลจอมมี, นายนิรุต ถึงนาค, นายอำนวย ปะติเส, นางวิลาวรรณ พิพัฒน์ชัยกร ศรีสะเกษ เขต ๒ - นายนิคม สิงห์ดง, นายทองดี จันทบุตร, นายสรวีย์ จิรานันท์สิริ, นายสวาท สุธีร์ สุรินทร์ เขต ๓ - นายพา ไม้จันทร์ดี, นายยรรยง อุทธา, นายธนกร วนะกิจกลพัฒน์, นายวิสุทธิ์ ธัญญสกุลกิจ นนทบุรี เขต ๒ - นายบุญชู พุ่มเจริญ (แทนนายแฉล้ม มวลคำ) นายประไพ สุนทรมัจฉะ, นางวันทยา วงศ์ศิลปภิรมย์, นางขจรศรี ผู้ไพบูลย์พงศ์

หลักเกณฑ์การคัดเลือกและพัฒนาการบรรจุแต่งตั้ง ผอ.กศน.และรอง ผอ.กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร

ที่ประชุมรับทราบหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร โดยสาระสำคัญคือ ต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด กศน. มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ดำรงตำแหน่งรอง ผอ.กศน.ชำนาญการพิเศษหรือหัวหน้ากลุ่มมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา โดยจะมีการสอบทั้งภาค ก ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๖๐% และภาค ข ไม่ต่ำกว่า ๖๐% รวมทั้งสองภาคไม่ต่ำกว่า ๖๐% ขึ้นบัญชีไว้ ๒ ปี

นอกจากนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกแล้วจะต้องเข้ารับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใน ๓ ส่วนคือ การพัฒนาสมรรถนะ การเรียนรู้จากสภาพจริง และการจัดทำและนำเสนอผลงาน โดยใช้ระยะเวลาการพัฒนาไม่น้อยกว่า ๒๙ วันสำหรับ ผอ.กศน. และไม่น้อยกว่า ๒๖ วันสำหรับรอง ผอ.กศน.

การสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

รมว.ศธ.ได้กล่าวถึงกรณีที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) จำนวน ๖๙ เขตพื้นที่การศึกษาได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ จำนวน ๑,๓๕๔ อัตรา โดยในปีนี้ได้ยึดตามหลักเกณฑ์และวิธีการตาม ว๑๓ ให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู แต่มีใบรับรองสิทธิสามารถสมัครสอบได้ ทำให้ผู้ที่กำลังเรียนประกาศนียบัตรบัณฑิต และผู้ที่จบปริญญาตรีสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาทางการศึกษาที่มีใบรับรองสิทธิ์ แต่ยังไม่มีใบอนุญาตฯ สามารถสมัครสอบได้ ซึ่ง ก.ค.ศ.ได้กำหนดเงื่อนไขว่าจะต้องมีใบอนุญาตฯ ก่อนวันบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ อาจส่งผลให้ผู้ที่กำลังเรียน ป.บัณฑิตและผู้ที่จบปริญญาตรีสาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาทางการศึกษาที่สอบได้แต่ไม่มีใบอนุญาตฯ ไม่สามารถรับการบรรจุและแต่งตั้งได้นั้น

ที่ประชุมได้หารือเรื่องดังกล่าวแล้ว มีมติยืนยันตามหลักการ ว๑๓ ของ ก.ค.ศ. ว่า ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตฯ แต่มีใบรับรองสิทธิ์ สามารถสมัครสอบได้ แต่จะต้องมีใบอนุญาตฯก่อนวันบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ถึงจะมีสิทธิ์ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ เนื่องจากหลักเกณฑ์ดังกล่าวได้ประกาศให้ทราบล่วงหน้าแล้ว ขณะเดียวกันที่ประชุม ก.ค.ศ.ได้มอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หารือร่วมกับเลขาธิการ ก.ค.ศ. เพื่อจัดทำรายละเอียดในการประชาสัมพันธ์ให้ผู้สมัครสอบได้เข้าใจเหตุผลดังกล่าว ส่วนที่หลายฝ่ายเกรงว่าอาจจะมีผู้ที่สอบได้บางคนฟ้องร้องในภายหลังหากไม่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งนั้น ยืนยันว่าทุกอย่างต้องยึดตามหลักเกณฑ์การรับสมัคร ขอให้การสอบในครั้งนี้ขอให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม หากมีใครแอบอ้าง ศธ.หรือ รมว.ศธ.ไปดำเนินการที่ไม่ถูกต้อง ก็ขอให้แจ้งความตามกฎหมายได้ทันที

คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ

ที่ประชุมได้หารือถึงคู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะที่ได้จัดทำไว้แล้ว แต่หลักเกณฑ์การประเมินยังอยู่ที่กระบวนการด้านเอกสารจำนวนมาก ที่ประชุมจึงเห็นว่าควรนำไปใช้ก่อนเพื่อหาข้อบกพร่องแล้วนำมาปรับปรุงอีกครั้งให้เกิดประโยชน์ต่อครูและการเรียนการสอนให้มากที่สุด ส่วนการกำหนดบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่สำหรับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษนั้น ที่ประชุมได้ให้ อ.ก.ค.ศ.วิสามัญวิทยฐานะกลับไปทบทวนให้เป็นไปตามข้อเสนอของผู้แทนข้าราชการครู ในประเด็นคุณวุฒิทางการศึกษาของคณะกรรมการประเมินผลงานฯ แล้วให้นำกลับมาเสนอในที่ประชุม ก.ค.ศ.ครั้งต่อไป.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง