วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

Student Achievement Progress Award ( SAPA )

ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( กพฐ.) เปิดเผยว่า ได้หารือกับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ถึงแนวคิดการให้รางวัลแก่สถานศึกษาที่มีความก้าวหน้าอย่างโดดเด่นในการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็ก หรือใช่ชื่อเรียกว่า Student Achievement Progress Award ( SAPA ) โดยแบ่งรางวัลเป็น 2 ประเภทได้แก่
1.รางวัลสำหรับสถานศึกษาที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศแล้ว
2.รางวัลสำหรับสถานศึกษาที่อยู่ในระดับกลาง หรือต่ำกว่ามาตรฐาน โดยการประเมินจะพิจารณาจากความก้างหน้าของคตวามสำเร็จใน 3 ด้าน ดังนี้ ด้านความรู้ คุณลักษณะ และทักษะกระบวนการ


เลขาธิการกพฐ.กล่าวอีกว่า รายละเอียดของการประเมินนั้น ให้สำนักทดสอบทางการศึกษา ของ สพฐ.ไปศึกษาอยู่และทำรายละเอียดมาเสนอ ว่าจะกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกและสร้างแรงจูงใจให้สถานศึกษาเข้าร่วมลักษณะใดบ้าง อย่างไรก็ตาม ในการประเมินนั้นจะต้องเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานภายในต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่นผลประเมินจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) สถาบันทดสอบลทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) สำนักทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นต้น

“ เป้าหมายของการสร้างรางวัล SAPA ขึ้นมา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจครูและสถานศึกษา และเผยแพร่ผลงานของครูและสถานศึกษาที่มีบทบาทในการพัฒนาการศึกษา และพัฒนาผู้เรียน อย่างไรก็ตาม จะมีแรงจูงใจในรูปอื่น ๆ ด้วย โดยรางวัลนี้จะมีผลต่อการปรับขึ้นเงินเดือนของผู้บริหาร ครูมในสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล และอาจเชื่อมโยงไปสู่การประเมินเลื่อนวิทยาฐานะ โดย สพฐ.อาจขอให้ ก.ค.ศ.นำรางวัลนี้มาเป็นผลงานประกอบการพิจารณาเลื่อนวิทยฐานะด้วย “ ดร.ชินภัทร กล่าว

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง