วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2553

เตรียมคัดเลือกสถาบันการผลิตครูตามโครงการครูพันธุ์ใหม่รุ่นปีการศึกษา2553

ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ ในฐานะประธานกรรมการคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตและนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูพันธุ์ใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้จะเปิดคัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตรุ่นปีการศึกษา 2553 เพื่อเป็นหน่วยงานผลิตบัณฑิตโครงการครูพันธุ์ใหม่ ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.)เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. 2552 มีเป้าหมายดำเนินงานจำนวน 30,000 คน ตั้งแต่ปี 2554-2558 โดย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้กำหนดเกณฑ์คัดเลือกสถาบันฝ่ายผลิตครู โครงการครูพันธุ์ใหม่นำร่อง หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ทั้งนี้ สถาบันที่จะเข้าร่วมรับการคัดเลือกจะต้องเสนอข้อมูลศักยภาพการผลิตครูให้กับ สกอ. สถาบันจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ จากสำนักงานรับรองมาตรฐาและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)ในระดับคณะ รวมถึงได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากคุรุสภา และ สกอ.ได้รับรองทราบหลักสูตร

ดร.สมหวัง กล่าวอีกว่า สถาบันที่สนใจเข้าร่วมจะต้องเสนอสาขาวิชาเอกที่ตนเองมีความพร้อมในการพัฒนามา 3 สาขา และสำรอง 2 สาขา รวมเป็น 5 สาขาวิชาเอก ซึ่งจะนำรวมไปพิจารณาจากบัญชีสรุปแผนการวางแผนรองรับนักศึกษาทุน ปีงบประมาณ 2555 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 1,800 อัตรา และของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จำนวน 188 อัตรา นอกจากนี้การพิจารณาจะดูเรื่องคุณภาพของอาจารย์ประจำหลักสูตร ร้อยละ 40 คุณภาพอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร ร้อยละ 30 และการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพ ร้อยละ และการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพ ร้อยละ 30

"ในโครงการแรกในปี 2552-2553 นั้น เราจะรับรองการมีงานทำให้กับนักศึกษา แต่ในปี 2554-2558 เราจะเดินเครื่องทำงานเต็มที่นอกจากประกันงานแล้วเราจะมีการให้ทุนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการด้วย ดังนั้น สถาบันผลิตครูจะต้องทำแผนในการให้ทุนเพราะแต่ละสถาบัน สามารถรับนักศึกษาทุนเข้าร่วมโครงการได้ไม่เกิน 3 สาขาวิชาต่อระดับการศึกษาและสาขาวิชาหนึ่งไม่เกิน 30 คน และจะต้องทำแผนพัฒนาคุณภาพโดยโครงการได้กำหนดให้สถาบันมีหอพักและมีกิจกรรมที่หล่อหลอมให้นักศึกษาทุนเหล่านี้มีคุณลักษณะครูที่พึงประสงค์"ดร.สมหวัง กล่าว

ดร.สมหวัง กล่าวอีกว่า สถาบันที่จะได้รับการพิจารณาจะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 โดยสถาบันที่สนใจจะต้องส่งรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่กำหนดมาที่ สกอ. และส่งทาง wsukprot @mua.go.th ภายในวันที่ 14 มิ.ย. นี้ ที่สำคัญจะต้องผ่านการรับรองจาก สมศ. ก่อน โดยหากสถาบันใดที่สนใจแต่ยังไม่ได้รับการประเมินของ สมศ.ให้เร่งยื่นขอรับการประเมินภายในเดือน มิ.ย.นี้ และระหว่างนี้สามารถยื่นเรื่องขอรับการคัดเลือกได้ ซึ่งหาก สมศ.ทำการประเมินให้แล้วผ่านเกณฑ์ทางโครงการก็ยังรอรับผลการประเมินถึงวันที่ 1 ก.ค. นี้ สำหรับ สถาบันที่เคยร่วมโครงการแล้วสามารถเสนอแผนงานร่วมคัดเลือกได้”ศ.เกียรติคุณ ดร.สมหวัง กล่าว

ดร.สมหวัง กล่าวอีกว่า เมื่อดำเนินการทุกอย่างเรียบร้อยจะจัดเปิดตัวโครงการฯอีกครั้ง โดยเชิญ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน เชื่อว่าหากเราทำโครงการนี้สำเร็จเราจะได้ครูที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพราะจากโครงการฯแรกที่ทำผลปรากฎว่าในการรับสมัครนักศึกษามาสมัครเรียนคณะครุศาสตร์ และศึกษาศาสตร์จำนวนมากขึ้น ซึ่งในการทำงานนั้นจะเน้นสอบถามและวิจัยพัฒนาควบคู่กันระหว่างหน่วยงานกลางและสถาบันการผลิตครู เพื่อให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง