วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2553

สกศ.เดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาการเรียนรู้ฯ ตามสมรรถนะของเด็กปฐมวัย 4 ภูมิภาค

วันที่ 10 มิถุนายน 2553 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ.)ร่วมกับ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก นิตยสาร Mother & Care และสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ จัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กปฐมวัย โดยใช้กระบวนการอ่าน การเล่นและการเรียนรู้ ที่เหมาะสมกับสมรรถนะตามวัย เพื่อให้เด็กเกิดพัฒนาการเต็มศักยภาพสูงสุด ณ ห้องประชุม กำแหง พลางกูร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้ดูแลเด็กและผู้ที่ทำงานใกล้ชิดกับเด็กปฐมวัยได้รับรู้ เข้าใจเกี่ยวกับการดูแล และส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย โดยมุ่งหวังที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ดังกล่าวไปยังผู้ที่สนใจ กำหนดจัดกิจกรรม 5 ครั้ง เริ่มจากจังหวัดราชบุรี วันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2553 2. จังหวัดเชียงราย วันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2553 3. จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2553 4. จังหวัดสุราษฏร์ธานี วันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2553 และจังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2553

ดร.สายสุรี จุติกุล ที่ปรึกษาด้านเด็ก สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า ในช่วงเริ่มต้น ของการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยสามารถเรียนรู้ได้หลากหลายวิธี ซึ่งวิธีที่สำคัญที่สุดคือการเล่น การหัดให้เด็กรักหนังสือ การเรียนรู้ที่จะสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวทุกอย่าง สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เด็กซึมซับผ่านประสาทสัมผัสต่าง ๆ จะเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้หัดมีประสบการณ์ตั้งแต่ช่วงวัยดังกล่าว

ในขณะที่ นางสุธาทิพ ธัชยพงษ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิหนังสือเด็ก เห็นว่าการอ่าน มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าด้านอื่น ๆ โดยเฉพาะช่วงปฐมวัยถือเป็นช่วงวัยทอง ที่ครอบครัวควรเร่งสร้างความรักความผูกพัน รวมทั้งเสริมสร้างพัฒนาการให้ลูก หากพ่อแม่ ผู้ปกครอง เล่นกับลูก เล่านิทาน อ่านหนังสือให้เด็กฟังอย่างสม่ำเสมอทุกวันต่อเนื่อง จะช่วยสร้างความใกล้ชิดให้เด็กรู้สึกถึงความรักความอบอุ่น ทั้งยังช่วยทำให้เด็กคุ้นเคยกับหนังสือตั้งแต่ยังเล็ก สิ่งเหล่านี้จะทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสมอง
ด้านนายชีวัน วิสาสะ นักแต่ง นักเล่านิทาน กล่าวว่า หากพ่อแม่ผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ลูกฟัง สิ่งที่เด็กได้นอกจากความรู้จากเรื่องที่อ่านแล้ว ยังได้บรรยากาศของการอ่านหนังสือร่วมกันภายในครอบครัว และสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมต่อเนื่องจากหนังสือมาใช้เล่นกับลูกได้อีกด้วย ทั้งนี้ระหว่างที่อ่านหนังสือ พ่อแม่ควรตั้งคำถามปลายเปิด และคำถามแบบเชื่อมโยง เพื่อให้เกิดการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็ก พ่อแม่ควรเลือกหนังสือโดยดูองค์ประกอบพื้นฐานทั้งเนื้อหา ภาษา และภาพ เพราะจะมีผลต่อพัฒนาการของเด็ก และการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างครอบครัว พ่อแม่ควรชมลูกที่พฤติกรรม เช่น ลูกเก่งวาดรูปใช้สีได้สวย ดีกว่าชมว่าลูกเก่งเพียงอย่างเดียว

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง