วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ร่างตัวบ่งชี้และเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

รมว.ศธ.กล่าวว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบหลักการ (ร่าง) ตัวบ่งชี้และเป้าหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ โดยได้กำหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้ เพื่อให้การปฏิรูปการศึกษาบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ดำเนินงานในปี พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ข้อ ๑ คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล

ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย
๑) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบระดับชาติ มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ ๕๐
๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์สูงขึ้น
๓) ความสามารถด้านภาษาอังกฤษสูงขึ้น
๔) ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสูงขึ้น
๕) ค่าใช้จ่ายการศึกษาภาครัฐเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๕ ต่อ GDP

ข้อ ๒ คนไทยใฝ่รู้ : สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง รักการอ่าน และแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย
๑) ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดี ของ สมศ.
๒) อัตราการรู้หนังสือของประชากร (อายุ ๑๕-๖๐ ปี) เป็นร้อยละ ๑๐๐
๓) ผู้เข้ารับบริการในแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้นปีละอย่างน้อยร้อยละ ๑๐
๔) คนไทยใช้เวลาอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน นอกเวลาทำงานโดยเฉลี่ยอย่างน้อยวันละ ๖๐ นาที
๕) สัดส่วนผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตต่อประชากรอายุ ๖ ปีขึ้นไปเป็นร้อยละ ๕๐
๖) จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย (อายุ ๑๕-๕๙ ปี) เพิ่มขึ้นเป็น ๑๒ ปี

ข้อ ๓ คนไทยใฝ่ดี : มีคุณธรรมพื้นฐาน มีจิตสำนึกและค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย

ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย
๑) ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
๒) จำนวนคดีเด็กและเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีโดยสถานพินิจฯ ลดลง
๓) จำนวนเด็กอายุ ๑๙ ปีและต่ำกว่าที่มาทำคลอดลดลง ๔) จำนวนเด็กขอรับการบำบัดยาเสพติดลดลง

ข้อ ๔ คนไทยคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ : มีทักษะในการคิดและปฏิบัติ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการสื่อสาร

ตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย
๑) ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ ผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีของ สมศ.
๒) สัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๖๐ และผู้สำเร็จการอาชีวศึกษามีสมรรถนะเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้
๓) ผู้สำเร็จอุดมศึกษาทุกคนมีคุณภาพระดับสากล และเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ กนป. ด้านการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง ที่มีศาสตราจารย์บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เป็นอนุกรรมการที่ปรึกษา รศ.ธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานอนุกรรมการ โดยมีอำนาจหน้าที่ในการเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง ผลักดันขับเคลื่อนและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำนโยบายและยุทธศาสตร์การปฏิบัติ ติดตามประเมินผลการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ แต่งตั้งคณะทำงานตามที่เห็นสมควร และหน้าที่อื่นๆ ตามที่ กนป.มอบหมาย.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง