วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2553

แผนปฏิบัติการการศึกษาอุดมศึกษาเพื่อการมีงานทำ

รมว.ศธ.กล่าวว่าแผนปฏิบัติการการศึกษาระดับอุดมศึกษาเพื่อการมีงานทำปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕ เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้การศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาเพื่อการมีงานทำอย่างชัดเจน โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้รายงานว่าบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในช่วงปี ๒๕๔๙-๒๕๕๐ มีความต้องการจ้างแรงงานจำนวนลดลงและในปี ๒๕๕๑ มีการจ้างงานเพิ่มขึ้นในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมากที่สุด รองลงมาคือมัธยมศึกษาตอนต้นและปริญญาตรี สกอ. จึงได้จัดทำโครงการแผนปฏิบัติการการศึกษาอุดมศึกษาเพื่อการมีงานทำขึ้นมา โดยมุ่งเน้นในด้านต่างๆ ดังนี้

การบังคับใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาแห่งชาติ (TQF) อย่างต่อเนื่อง

การจัดทำแผนผลิตกำลังคนในระดับปริญญาตรีในสาขาต่างๆ

พัฒนาความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตกับองค์กรวิชาชีพอื่น

ส่งเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานโดยมีโครงการที่สำคัญ คือ โครงการสหกิจศึกษา โครงการทวิภาคี ฯลฯ

ปฏิรูประบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

รมว.ศธ.ได้มอบให้ สกอ.จัดทำแผนบูรณาการกำลังคนเพื่อเชื่อมต่อกันในระดับประเทศ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา โดยให้จัดทำมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาในระดับชาติ (NQF) ซึ่งเชื่อมโยงกันในทุกระดับการศึกษา เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนั้นให้เชื่อมโยงกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้มีโอกาสพัฒนาบัณฑิตที่ตรงกับสาขาวิชาที่ตลาดหรือผู้ประกอบการต้องการในเรื่องของการมีงานทำ

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง