วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2553

การบริหารงานของมัธยมศึกษา

รมว.ศธ.กล่าวว่า กฎหมาย ๓ ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรแล้ว เพื่อให้การบริหารงานของมัธยมศึกษามีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และลดปัญหาของความซ้ำซ้อน ความไม่โปร่งใส ตลอดถึงการไม่มีระบบคุณธรรม ซึ่งเจตนารมณ์ของกฎหมายประกอบด้วย ๓ เรื่อง ดังนี้

การบริหารจัดการของเขตพื้นที่มัธยม จะเป็นการบริหารจัดการระบบคุณธรรมมากยิ่งขึ้น มีความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และมีประสิทธิภาพในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา มีการตั้งเขตพื้นที่การศึกษาภายใต้มติคณะรัฐมนตรีที่ห้ามไม่ให้เพิ่มส่วนราชการ เพราะการจัดตั้งเขตพื้นที่การศึกษาไม่มีงบประมาณรองรับ จึงเป็นที่มาของการเตรียมการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา จำนวน ๔๑ ศูนย์

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทำหน้าที่ประสานงาน จึงต้องมี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่มัธยมศึกษา เพื่อให้ดูแลกลุ่มพื้นที่ประสานงาน อำนวยความสะดวกให้กับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และโรงเรียนมัธยมศึกษา

การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาต้องมีคุณภาพสูงขึ้น เพราะจากรายงานพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนต่ำ เมื่อมีการรวมเขตพื้นที่การศึกษาประถมและมัธยม มักจะประสบปัญหาความไม่เป็นธรรมในการใช้ทรัพยากร

รมว.ศธ.กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้ง ๓ ข้อเป็นเจตนารมณ์เบื้องต้นที่สำคัญในการออกกฎหมาย ๓ ฉบับขึ้นมา และขณะนี้ได้มอบหมายให้รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เตรียมรวบรวมข้อมูล ขั้นตอน กระบวนการเพื่อเตรียมความพร้อม ทั้งในด้านงบประมาณ บุคลากร เตรียมการจัดตั้ง เมื่อกฎหมายมีผลประกาศใช้ ศธ.สามารถดำเนินการประกาศเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จัดตั้ง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาได้ตามลำดับ สำหรับตัวแทนใน อ.ก.ค.ศ. ตามโครงสร้างเดิม ต้องอยู่ในตำแหน่งเป็นเวลา ๑๘๐ วันก่อน จึงจะสามารถจัดการเลือกตั้งตามสัดส่วนของกฎหมายที่กำหนดไว้ต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง