วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2553

โครงการสาธิตยางพารากับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายศุภชัย โพธิ์สุ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการสาธิตยางพารา แปลงกิ่งตาในโรงเรียน ฉลองครบรอบ ๕๐ ปี สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง โดยมีนายสกล เขมะพรรค ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายยุคล ลิ้มแหลมทอง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓

รมว.ศธ.กล่าวขอบคุณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เห็นความสำคัญของสถานศึกษา และใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาด้านการเกษตร ซึ่งยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้ให้กับประเทศเป็นอันดับสองรองจากข้าว และหลังจากมีการแก้ไข พ.ร.บ.สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางแล้ว การปลูกยางพาราก็สามารถขยายตัวไปปลูกในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ นอกจากยางพาราจะเป็นพืชที่ให้น้ำยางแล้ว ไม้ยางพารายังมีคุณค่าทางเศรษฐกิจอีกด้วย ในอนาคตจึงต้องทำให้ยางพาราและไม้ยางพารามีมูลค่าสูงขึ้น

การลงนามครั้งนี้ นับเป็นการเริ่มต้นจากจุดที่เล็กที่สุด คือ โรงเรียน ทำให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ในการเพาะพันธุ์ยาง และยังสามารถขยายผลความรู้เรื่องพืชเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นวิถีชีวิตของนักเรียนในอนาคต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่สร้างเจตคติที่ดีให้กับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพและเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราสำหรับสถานศึกษา

ความร่วมมือครั้งนี้ตรงกับเป้าหมายของ ศธ.ที่ต้องการให้สถานศึกษายุคใหม่ นอกจากเป็นแหล่งเรียนรู้แล้ว ยังสามารถสนองตอบต่อความต้องการและวิถีชีวิตในท้องถิ่นได้ ฉะนั้นการให้พื้นที่แปลงกิ่งตาในโรงเรียน นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้แล้ว ยังเชื่อมโยงข้อมูลผ่านทางห้องสมุด ๓ดี ซึ่งมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ทำให้ประชาชนสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ เช่น พันธุ์ยางพารา การปลูกยางในแต่ละพื้นที่ และอาจจะเชื่อมโยงกับตลาดกลางยางพารา เพื่อประกาศราคายางพาราผ่านทางเว็บไซต์ ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์ และมีอำนาจต่อรองในการซื้อขายยางพาราต่อไป.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง