วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2553

แนวทางในการการใช้ศึกษาเพื่อเข้าสู่กระบวนการปรองดองและการเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย

รมว.ศธ.กล่าวว่า องค์กรหลักได้เสนอแนวทางและกิจกรรมตามแผนระยะเร่งด่วนซึ่งจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม จนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ ดังนี้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้เสนอแนวทางในการพัฒนาแผนการส่งเสริมการปรองดอง โดยกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ต้องดำเนินการให้เกิดขึ้นกับเด็กไทย ๘ ประการ ได้แก่ การรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์, ความซื่อสัตย์สุจริต, ความมีวินัย, การใฝ่เรียนรู้, การอยู่อย่างพอเพียง, มุ่งมั่นในการทำงาน, รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ ซึ่งจะมีกระบวนการมุ่งเน้นในเรื่องของการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการสร้างความปรองดอง ดังนี้ - ระดับชั้นเรียน จัดทำคำปฏิญาณเพื่อความปรองดอง ทำข้อตกลง หรือว่าปฏิญาณตนที่จะสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้น เป็นคำปฏิญาณของนักเรียนทุกชั้นเรียนให้ติดไว้ในห้องเรียนและเป็นภาพรวมของโรงเรียน - ระดับโรงเรียน จัดทำสัปดาห์แห่งความปรองดอง โดยทำแนวทางการวางแผนสัปดาห์แห่งการปรองดอง มีการประกวดเรียงความเรื่องความปรองดอง มีการจัดกิจกรรมประกวดนักเรียนที่สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเพื่อสังคม - ระดับชุมชน จัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเพื่อสร้างบรรยายกาศของความร่วมมือกัน แสดงถึงความเป็นพลเมืองดี การเสริมสร้างความรับผิดชอบ การให้เกียรติซึ่งกันละกัน สร้างความมีวินัยในตนเอง ความอดทนอดกลั้น การเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เน้นในเรื่องของการฝึกอบรมแกนนำในการสร้างจิตสำนึกประชาธิปไตยสู่ความเป็นพลเมืองดี โดยใช้ กศน.อำเภอและกศน.ตำบล ในการที่จะสร้างจิตสำนึกในความเป็นพลเมือง และจะมีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ของสังคมให้เห็นความสำคัญของความเป็นชาติ การอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างมีความสุข

สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จะมีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับ สพฐ. โดย สช. ได้เสนอให้มีการจัดหลักสูตร นักศึกษาวิชาทหาร/รักษาดินแดน (รด.) ให้กับนักเรียนอาชีวศึกษา เมื่อเรียนจบ ๓ ปีแล้ว นอกจากจะมีวินัยในตนเองก็จะมีการสร้างเสริมความรักชาติและไม่ต้องเกณฑ์ทหารด้วย

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีกิจกรรมในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมอยู่ดีกินดีลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เน้นอาชีพของประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อลดปัญหาการว่างงาน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
มีโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเขตเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ สนับสนุนโอกาสการเข้าศึกษาของผู้ด้อยโอกาสในวิทยาลัยชุมชน โครงการทุนการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส โครงการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย โครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง มีกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ในสถาบันอุดมศึกษา กิจกรรมช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองที่ผ่านมา ฯลฯ โดยจะบรรจุวิชาความเป็นพลเมืองเป็นวิชาบังคับในหมวดการศึกษาทั่วไปที่ทุกคนต้องศึกษา และกำหนดให้วิชาความเป็นพลเมืองเป็นมาตรวัดตัวหนึ่งในตัวชี้วัดของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และกำหนดไว้ใน TQF ที่จะดูแลเรื่องคุณวุฒิของนักศึกษาที่เรียนจบเพื่อที่จะวัดความเป็นพลเมืองอีกด้านหนึ่งด้วย

รมว.ศธ.ได้มอบหมายให้ทุกองค์กรหลักไปร่วมกันจัดทำแผนการปรองดองเพื่อจะนำไปสู่การเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทยให้เกิดผลอย่างจริงจัง โดยให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้บูรณาการปรับแผนให้สอดคล้องกับภาพรวมของกระทรวงศึกษาธิการและให้ไปกำหนดเป็นแผนเร่งด่วนเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม จนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ และ ระยะกลางคือในระยะที่จะต้องดำเนินการในการที่จะนำแผนกระบวนการการปรองดองไปสู่การปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดการปฏิรูปประเทศไทยขึ้นมา โดยใช้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการลดความเหลื่อมล้ำและการสร้างโอกาสที่เสมอภาคกัน นอกจากนั้นแผนระยะยาวคือจะต้องใช้การศึกษาเพื่อวิวัฒน์ความเป็นพลเมือง หรือการใช้การศึกษาสร้างความเป็นพลเมืองอย่างยั่งยืนต่อไป.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง