วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2553

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาคนไทยยุคใหม่เน้นความรู้-อาชีพ

อนุกรรมการ กนป. ถกแนวทางการพัฒนาคุณภาพคนไทย- สถานศึกษา-แหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ เน้นความสามารถด้านความรู้และการงานอาชีพ ชี้ต้องให้อิสระ โปร่งใส ปราศจากอิทธิพลจากภายนอก พร้อมจัดประชุมเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาด้านคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ตามกรอบ 4 ใหม่ วันที่ 3 – 4 กรกฎาคมนี้
รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษา (กนป.)ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)ให้สัมภาษณ์ภายหลังจากการประชุมว่า ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา แนวทางการพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ และคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ ซึ่งได้ข้อสรุป คือการพัฒนาคุณภาพของคนไทยยุคใหม่ จะต้องมีความสามารถด้านความรู้และการงานอาชีพ โดย มีลักษณะสำคัญ 4 เรื่อง คือ 1.ความรู้เรื่องการสื่อสารในการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 2.ความรู้เรื่องทักษะด้านชีวิต เช่น การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น 3.การงานอาชีพ 4. ลักษณะนิสัย บุคลิกภาพ ทัศนะคติที่เหมาะสม ตลอดจนค่านิยม วินัย แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่จะทำให้งานประสบความสำเร็จ โดยคณะอนุกรรมการชุดนี้จะต้องนำทั้ง 4 เรื่องไปพัฒนาเพื่อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของผู้เรียนในแต่ละช่วงอายุต่อไป
“สำหรับการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ ที่ประชุมเห็นว่า ควร ให้สถานศึกษาบริหารจัดการอย่างอิสระ การกำกับดูแลสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ตลอดจนการสรรหาแต่งตั้งและประเมินเป็นไปอย่างโปร่งใสปราศจากอิทธิพลจากภายนอก รวมทั้งการกำหนดขนาดของสถานศึกษา การใช้ไอที ที่สำคัญที่สุด คือการจัดสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาที่เรียกว่า ครูที่พูดไม่ได้ เพื่อให้มีความเหมาะสมต่อการเรียนรู้” ประธานอนุกรรมการฯ กล่าว
รศ.ดร.วรากรณ์ กล่าวต่อว่า หลังจากนี้ จะมีการประชุมปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมกันจัดทำข้อเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในด้านคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเรียนรู้ตามกรอบ 4 ใหม่ ในวันที่ 3 – 4 กรกฎาคมนี้โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี เมื่อได้ข้อสรุปเบื้องต้น หลังจากนั้นจะเชิญผู้มีความรู้ในแต่ละเรื่องมาร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การจัดทำเป็นยุทธศาสตร์เสนอ กนป.ต่อไป

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง