วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2553

นวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการแถลงข่าวโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา โดยมี น.พ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการ สสค. และนางสาวเจือจันทร์ จงสถิตอยู่ กรรมการบริหาร สสค. เข้าร่วมการแถลงข่าว เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๓

รมว.ศธ.กล่าวว่า การที่จะปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ใหม่ต้องคิดนอกกรอบ การจัดตั้งสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) ถือเป็นนวัตกรรมทางการบริหารจัดการแบบใหม่ที่จะให้มีหน่วยงานขนาดเล็ก ซึ่งเป็นองค์กรอิสระและมีความคล่องตัว ในการจัดกิจกรรมให้กับโรงเรียน ครู นักเรียน เพื่อเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียน ได้มีโอกาสฝึกกระบวนการในการเรียนรู้ ที่เกิดคุณภาพอย่างแท้จริง

สสค.เป็นหน่วยงานใหม่ จึงขอฝากให้ช่วยกันขับเคลื่อนให้เป็นหน่วยงานที่มีส่วนสำคัญในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง และเป็นส่วนสำคัญในการที่จะปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย หากทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือการปฏิรูปการศึกษาก็จะประสบความสำเร็จ ตามเป้าหมายที่จะต้องมีพลเมืองยุคใหม่ที่มีคุณภาพต่อไป

สสค. ได้ประกาศเกณฑ์ในการพิจารณาสนับสนุนทุนโครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษา ดังนี้

๑. คุณภาพของข้อเสนอโครงการ มีความสอดคล้องกับภารกิจของโรงเรียน และมีความจำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา กรอบแนวคิดโครงการมีความสมเหตุสมผล เป้าประสงค์และวัตถุประสงค์ของโครงการเขียนไว้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม กำหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้ติดตามความก้าวหน้าและตรวจสอบการบรรลุเป้าประสงค์ได้ ระบุสภาพปัญหาด้านการเรียนรู้ที่ชัดเจน มีการแสดงข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุน

๒. การสร้างนวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นโครงการที่บ่งบอกว่าก่อให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีลักษณะเฉพาะ หรือเป็นเอกลักษณ์ ผลที่ได้จากการทำโครงการมีหลักฐานที่แสดงถึงโอกาสความยั่งยืน สามารถวัดผลได้ในระดับผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน การแบ่งปันข้อมูลความรู้ และเป็นการเพิ่มคุณค่าให้เกิดขึ้นกับโรงเรียน

๓. การบริหารจัดการและการเผยแพร่ มีการจัดระบบบริหารจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส ผู้รับผิดชอบโครงการมีอำนาจในการตัดสินใจและมีอิสระเพียงพอที่จะพัฒนาการดำเนินงานให้มีคุณภาพและคล่องตัว ทั้งนี้อาจมีคณะกรรมการหรือกลไกบริหารจัดการโครงการที่แสดงถึงความน่าเชื่อถือที่จะนำพาโครงการให้ประสบผลสำเร็จ ผลผลิตสำคัญของโครงการมีคุณค่าและศักยภาพในการเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อขยายผล โดยอาจแปรรูปเป็นสื่อเผยแพร่ที่เหมาะสม เช่น วิดิทัศน์ คู่มือ โมเดล เป็นต้น

สำหรับวงเงินงบประมาณที่ขอรับการสนับสนุนไม่เกินโครงการละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาเปิดรับข้อเสนอโครงการระหว่างวันที่ ๑๗ มิถุนายน – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๓ แจ้งผลการพิจารณา วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการ คือ ครู ผู้บริหาร บุคลากรของสถานศึกษา นักเรียนในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาของรัฐและเอกชนทุกสังกัด ทั้งนี้จะเสนอโครงการได้สถานศึกษาละ ๑ โครงการเท่านั้น โดยขอรับแบบฟอร์มสนับสนุนโครงการได้ที่ www.QLF.or.th และจัดส่งข้อเสนอโครงการได้ที่ตู้ ปณ.๓๔ ปณฝ. สนามเป้า กทม. ๑๐๔๐๖.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง