วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2553

การประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓

๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๓ - นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ

รมว.ศธ.กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ ได้มีมติเห็นชอบในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการลูกเสือไทย ดังนี้

1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ มุ่งเน้นการดูแลจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับลูกเสือ ปรับปรุงพัฒนากฎระเบียบของลูกเสือและมีการปรับปรุงค่ายลูกเสือ

2. การพัฒนาบุคลากรลูกเสือ มีนโยบายกระทรวงศึกษาธิการให้โรงเรียนทุกโรงได้มีการจัดตั้งกองลูกเสือและจัดกิจกรรมลูกเสือร่วมกับลูกเสือในระบบ นอกระบบ และลูกเสือชาวบ้าน

3. การพัฒนาหลักสูตรคู่มือและกิจกรรม เป็นการปรับปรุงคู่มือหลักสูตรของลูกเสือเพื่อที่จะให้มาบูรณาการกับหลักสูตรที่เรียกว่าเป็นการใช้การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง

4. การพัฒนาภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วม จะทำฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายทั้งในประเทศและนอกประเทศ มีการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

5. การพัฒนาลูกเสือไทยไปสู่สากลและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม มีโครงการที่จะจัดกิจกรรมเรื่องลูกเสือชายแดนใต้ ลูกเสือภาคีเครือข่ายต่างๆ และได้เพิ่มยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า ลูกเสือทางอินเทอร์เน็ต (Cyber Scout) ซึ่งจะร่วมมือกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

รมว.ศธ.กล่าวสรุปว่า กระทรวงศึกษาธิการได้มุ่งเน้นให้นำยุทธศาสตร์ทั้ง ๕ เรื่อง มาดำเนินการโดยใช้กระบวนการลูกเสือนำไปสู่กระบวนการตามแผนปรองดองแห่งชาติ และบูรณาการหลักสูตรลูกเสือ เพื่อตอบสนองต่อการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง คือ ให้เด็กไทยได้ ใฝ่รู้ ใฝ่ดี คิดเป็นทำเป็น แก้ปัญหาเป็น มีระเบียบวินัย เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

คณะกรรมการยังได้ให้ความเห็นชอบแผนเฉลิมฉลอง ๑๐๐ ปี ลูกเสือไทย ปี พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส ๘๔ พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ๔ ภาค จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ คน เพื่อเทิดพระเกียรติ

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้อนุมัติการจัดสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โดยใช้งบประมาณทั้งหมดจำนวน ๒๕๐ ล้านบาท สร้างสถานที่ที่เป็นสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและอาคารเฉลิมพระเกียรติต่อไป.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง