วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2553

การมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษา

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การมีส่วนร่วมของภาครัฐและเอกชนในการจัดการศึกษา” (Public -Private Partnership in Educational) เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เก

รมว.ศธ.กล่าวว่า นับเป็นโอกาสดีที่หุ้นส่วนการศึกษาได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง รัฐบาลไทยมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตลอดชีวิต เน้นคุณภาพของผู้เรียนอย่างแท้จริง รวมถึงการสร้างโอกาสและความเสมอภาคของผู้เรียน และการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย ดังนั้น ความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนจึงไม่ใช่แนวคิดใหม่ แต่เป็นความร่วมมือที่มีมาอย่างยาวนาน จากสถานการณ์ความผันแปรทางด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆ ทำให้ต้องกระชับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนให้มีประสิทธิภาพและให้เกิดความร่วมมือที่ยั่งยืน โดยเฉพาะความร่วมมือของการจัดการศึกษานั้น ได้มีการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ในส่วนของประเทศไทยมีหลักสำคัญอยู่ ๓ เรื่องที่จะต้องร่วมกันระดมความคิดเห็น ได้แก่

เทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ประเทศไทยได้ลงทุนในด้านนี้ เพื่อให้ ICT เข้ามามีส่วนในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา การเรียนการสอนของครู และเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนด้วย ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๓ รัฐบาลไทยได้จัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒,๓๐๐ ล้านบาท เพื่อดำเนินการในการสร้างโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปยังสถานศึกษาต่างๆ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ลงไปสู่โรงเรียนดีประจำตำบลเพื่อยกระดับการศึกษาของกลุ่มคนด้อยโอกาสและอยู่ห่างไกลในชนบท เป็นการใช้ ICT เพื่อพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิตไม่ว่าจะเป็นการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม หรือผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต

ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพด้านอาชีวศึกษาสู่ความทันสมัย เพื่อสนองตอบต่อการมีฝีมือแรงงานชั้นกลางทั้งในส่วนของภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบในความร่วมมือกับภาคเอกชนมากขึ้น โดยดำเนินการในระบบทวิภาคี ต่อไปจะมีความร่วมมือในระดับนี้เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ให้เกิดคุณภาพสูงสุด

ภาคเอกชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการด้านอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น โดยมีระบบสหกิจศึกษาที่จะร่วมมือกับผู้ประกอบการด้านต่างๆ ซึ่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง เช่น สหกิจศึกษาโลก เป็นความร่วมมือที่มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงที่ใช้ต้นทุนหรือทรัพยากรที่จำกัดเพื่อนำไปสู่การส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

รมว.ศธ.กล่าวสรุปว่า ความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนที่มีประสิทธิภาพจะเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาศักยภาพการวิจัยของประเทศ เพราะความต้องการในการพัฒนาประเทศนั้นภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องร่วมกันพิจารณาในเรื่องอุปสงค์และอุปทาน ตลอดถึงการจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัย ในการตอบสนองต่อความต้องการของภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อพัฒนาประเทศไปสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติได้

ประเทศไทยต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ จึงต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาให้การศึกษาสนองตอบต่อการที่จะต้องเข้าสู่การแข่งขันในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกในอนาคตต่อไป.

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง