วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2553

แผนปรองดองแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ


รมว.ศธ.กล่าวว่า สกศ. ได้เสนอแนวทางการดำเนินงานตามแผนปรองดองแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการโดยมียุทธศาสตร์ ๓ ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างเสริมให้สถาบันการศึกษาทุกระดับเสริมทักษะและสำนึกของความเป็นพลเมืองเพื่อเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมือง โดยการปลูกฝังความรู้ความเข้าใจ เสริมทักษะความเป็นพลเมืองให้กับผู้บริหาร สถานศึกษา ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ผู้เรียน ชุมชน พ่อแม่ผู้ปกครอง และส่วนราชการ รวมทั้งปรับปรุง พัฒนา หลักสูตรความเป็นพลเมืองจากภาคทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างเครือข่ายและช่องทางเพื่อการขับเคลื่อน และขยายผลอย่างยั่งยืน เพื่อผลักดันการทำงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ดำเนินงานเรื่องการศึกษา เพื่อสร้างความเป็นพลเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความตระหนักและระดมทรัพยากรจากทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง ดำเนินการยกย่องสถานศึกษา / องค์กร เพื่อเป็นต้นแบบความเป็นพลเมืองที่พึงประสงค์

สำหรับกิจกรรมหลักมี ๔ กิจกรรม ได้แก่

กิจกรรมที่ ๑ : กระทรวงศึกษาธิการ รวมพลังสร้างความปรองดองเพื่อเดินหน้าปฏิรูปประเทศไทย โดยระดมทุกองค์กรหลักเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ กำหนดเปิดตัววันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

กิจกรรมที่ ๒ : การพัฒนาการเรียนการสอน / การอบรม โดยเน้นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความปรองดองในสังคมไทย การเรียนรู้ประชาธิปไตยสู่ความเป็นพลเมือง การเสริมสร้างคุณธรรม จิตอาสา ความภูมิใจในความเป็นไทย

กิจกรรมที่ ๓ : การรณรงค์และเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อนำไปสู่ความปรองดองและลดความเหลื่อมล้ำ รวมทั้งจัดโครงการพัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ชุมนุมลูกเสือ / เนตรนารี โรงเรียนเอกชน อาชีวะเอกชนอาสา พัฒนาชุมชน

กิจกรรมที่ ๔ : การประชาสัมพันธ์ เพื่อการเสริมสร้างประชาคมประชาธิปไตยในชุมชนเพื่อความปรองดองแห่งชาติ

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง