วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2553

การขับเคลื่อนหลักสูตรการเรียนการสอน

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมระดมความเห็นทุกภาคส่วนด้านการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลสู่การเพิ่มคุณภาพผู้เรียน เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมได้ข้อเสนอเกี่ยวกับการกำหนดจุดเน้นในแต่ละช่วงชั้น โดยช่วงชั้นที่ 1 ป.1 - 3 มุ่งเน้นให้เด็กอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และพึ่งตนเอง ช่วงชั้นที่ 2 ป. 4 - 6 มุ่งเน้นให้เด็กอ่านคล่อง แก้โจทย์ปัญหารวมทั้งมีทักษะการคิด และทักษะชีวิต ช่วงชั้นที่ 3 ม.1 - 3
มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดชั้นสูง เช่น การคิดวิเคราะห์ เพราะมีทักษะด้านภาษาที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันนักเรียนในช่วงชั้นดังกล่าวจะต้องค้นพบความชอบและความถนัดของตัวเอง และ ช่วงชั้นที่ 4 ม.4 - 6 มุ่งเน้นทักษะการคิดขั้นสูง มีการเตรียมความพร้อมเพื่อนำไปสู่ระดับการศึกษาที่สูงขึ้นและต้องมีการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้นด้วย

นายชินภัทร กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เสนอข้อคิดในแต่ละช่วงชั้นด้วยว่า ควรมีการส่งเสริมให้นักเรียนมีความใฝ่ดี เพื่อสร้างรากฐานความดีให้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงชั้นที่ 1 ส่วนช่วงชั้นที่ 3 นักเรียนควรจะได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันในเรื่องของการใช้ชีวิต เพราะเด็กในช่วงชั้นดังกล่าวกำลังเข้าสู่วัยรุ่น สำหรับช่วงชั้นที่ 4 ควรเน้นความรับผิดชอบ และความมุ่งมั่นที่จะสร้างประโยชน์แก่ตนเองและสังคม ขณะเดียวกันเรื่องการปรับระบบการเรียนการสอนจะเน้นการทำงานเป็นเครือข่ายโดยอาศัยครูและบุคลากรในพื้นที่มาช่วยงานด้านวิชาการให้มากขึ้น รวมทั้งครูจะต้องสร้างความศรัทธาให้เกิดขึ้นกับนักเรียน นอกจากนี้ที่ประชุมต้องการที่จะเน้นเรื่องการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนให้มากขึ้น เช่น การรู้จักสิทธิและหน้าที่ของตัวเอง การยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตามการระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนครั้งนี้จะจัดทำเป็นข้อเสนอ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนและการขยายผลต่อไป

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง