วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

มหกรรมรักการอ่าน 2553

5 กรกฎาคม 2553 : นางศรีวิการ์ เมฆธวัชชัย รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน กระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ2553โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง ของกระทรวงศึกษาธิการ และภาคีเครือข่ายเอกชน เช่น บริษัทมายา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอุทยานการเรียนรู้ (TK PARK) เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ

ที่ประชุม มีมติเห็นชอบให้ใช้ชื่องานว่า มหกรรมรักการอ่าน “อ่านเทิดไทย ผนึกกำลังอ่าน เพื่อสร้างไทยให้ไพบูลย์”โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ)เป็นประธานในพิธีเปิด ได้กำหนดจัดงาน ระหว่างวันที่ 14-16 กรกฎาคม 2553 เวลา13.30 น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ได้แก่ 1.นิทรรศการมีชีวิต 2.ปฏิบัติการอ่านสนุก 3.เวทีการอ่านเพื่อความเป็นเลิศ 4.ภาคีรักการอ่าน และจะนำเสนอต่อที่ประชุมองค์กรหลักในถัดไป

สำหรับหน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรมภายในงานจะมีซุ้มของ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เน้นการอ่านในระดับปฐมวัยเรื่อง “อ่านแต่เล็ก...เด็กฉลาด...สมรรถนะดี” สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)จำลองห้องสมุด 3 ดี ให้บริการการอ่านหนังสือ จัดมุมหนังสือต่าง ที่ควรมีไว้ในห้องสมุด ส่งเสริมกิจกรรมบนเวที ทอล์กโชว์ “คนต่างวัยหัวใจรักวรรณคดี” สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)จัดบูธและกิจกรรม 4 โซน ได้แก่โซนเวที นิทรรศการ ห้องสมุด และหนังสือ 108 หนังสือดี โดยให้จัดพิมพ์เอกสารคู่มือแจกในงานด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านด้าน ITสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดนิทรรศการสร้างอาชีพ อ่านกับอาชีพอิสระ การสอนอาชีพนวดแผนไทย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช) มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนปัญญากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดกิจกรรม “อ่านวิทย์ คิด ทำ”ประกอบด้วยนิทรรศการคลังความรู้สู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี

นอกจากนี้ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน ทางตลาดหลักทรัพย์ จัดกิจกรรมปลูกฝังการ ออม โดยการเชิญ กูรู (GURU) มาพูดคุยในเรื่องการออม เด็กที่เข้าร่วมจะได้รับวุฒิบัตร ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดบูธเล่านิทานประกอบการแสดง TK Park จำลองย่อส่วนมินิ TK Park เสมือนอยู่ในบ้าน เรียนรู้การอ่าน และผจญภัยในบ้านหลังน้อย

ไม่มีความคิดเห็น:

.

.
.

บทความที่ได้รับความนิยม

สนทนา

ฟังเพลง